Press Default image

Troax Group AB förvärvar Folding Guard, en division inom Leggett & Platt USA

Pressmeddelande, Hillerstorp den 15 december 2016, kl. 08.00 CET

Troax Group AB har genom sitt helägda dotterbolag Troax Inc. tecknat avtal att förvärva Folding Guard, en ledande amerikansk tillverkare av nätväggar och skyddslösningar. Säljare är det börsnoterade bolaget Leggett & Platt.

Förvärvet är i linje med Troax Groups ambition att få en stark marknadsandel även i Nordamerika. Förvärvet finansieras genom utnyttjande av befintlig kassa samt genom en emission av obligationer under bolagets utestående obligationslån. Tillträde kommer att ske i slutet av december 2016. Sedvanliga villkor föreligger avseende förvärvets genomförande och förvärvspriset kommer att erläggas i samband med tillträdet.

Folding Guard har 115 anställda och huvudkontor samt tillverkning i Chicago-området i USA. Produkterna säljs genom egna säljare, representanter och distributörer i hela USA. Bolaget har en stabil historik och dess nettoomsättning uppgick 2015 till ca 20 MUSD med en god EBITDA-marginal. Inom Troax Group estimeras EBITDA bidraget från Folding Guard uppgå till ca 3 MUSD. 

”Folding Guard är en ledande leverantör av säkerhetslösningar inom nätväggssegmentet i USA. Vi ser många synergier mellan våra bolag/resurser främst på sälj och produktsidan. Troax kommer att behålla varumärket Folding Guard på den nordamerikanska marknaden men fasa in relevanta produkter till Folding Guards sälj- och distributionskanaler. Vi ser ett växande intresse och ett långsiktigt behov för kvalitetslösningar inom krävande kundgrupper i USA. Här kan vi tillsammans gå fram med marknadens starkaste produktprogram” säger Thomas Widstrand CEO Troax Group AB.

Förvärvspriset uppgår till 25,8 MUSD och ska erläggas vid tillträde. Förvärvspriset är föremål för justering under en period om maximalt 120 dagar baserat på parternas eventuellt reviderade beräkningar avseende tillträdesbokslutet. Därtill kan en tilläggsköpesumma om max 2,2 MUSD tillkomma givet att EBITDA de senaste 12 månaderna beräknat per juni 2017 överstiger 3,225 MUSD. Den högsta totala köpesumman kan således komma att uppgå till 28 MUSD. Den initiala köpeskillingen finansieras genom utnyttjande av ca 4,9 MUSD från befintlig kassa samt genom en försäljning av obligationer innehavda av bolaget självt och en emission av ytterligare obligationer om totalt ca 20,9 MUSD inom ramen för bolagets utestående obligationslån. Bolagets nettoskuld i förhållande till EBITDA väntas uppgå till ca 2,5 omedelbart efter förvärvet. Förvärvet väntas redan från start att ha en positiv påverkan på Troax Groups vinst per aktie.

Carnegie Investment Bank har anlitats som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare i samband med utökningen av obligationslånet. Mannheimer Swartling New York har anlitats som legal rådgivare i förvärvet.

Hillerstorp 15 december 2016

Troax Group AB (publ)
Thomas Widstrand
Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Troax Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december kl. 08.00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta Thomas Widstrand, VD


Download