Hållbarhet och säkerhet

A stack of cooper mesh

följ ett ärligt fotavtryck

Den största insikten i ett fungerande hållbarhetsarbete är att inse att vägen inte har något slut. Hållbarhet kräver också mod, öppenhet och ödmjukhet inför vår tids största utmaning. Vårt jobb är att hålla dig säker, utan att äventyra säkerheten för vår omgivning och omvärld. Följ med Troax.

Skydd lÄngs vägen

Troax uppgift är att göra din värld säker. Det betyder att du kan vara säker på att vi alltid försöker göra livet tryggt, rättvist och mer hållbart för alla som kommer i kontakt med våra produkter eller som påverkas av vår verksamhet. På Troax står vi för våra handlingar och tar till oss ny kunskap längs vägen. Vi är också ärliga med våra framsteg och på vilka sätt vi kan bli bättre. Vårt hållbarhetsarbete utgår från att våra produkter ska skydda människor i fabriker och andra utsatta miljöer. Med andra ord är produkterna framtagna för att rädda liv. Därmed arbetar inte Troax med säkerhet för miljöns skull, vi gör det våra kunders skull, utan att miljön kommer i kläm.

A Troax employee smiling

”Nyckeln är att hitta en balans mellan säkerhet och hållbarhet.”
- Thomas Widstrand, VD

 

LÖFTEN SOM HÅLLER

Stora ord om att ta ansvar för planetens framtid och kommande generationer är inte trovärdiga. Det är förstås en självklarhet, men ord hjälper inte i en tid då det krävs handling. En stålprodukt, oavsett användningsområde, kommer aldrig att vara helt miljövänlig eller hållbar. Däremot finns det en mängd miljö- och hållbarhetsmässiga fördelar med Troax produkter. Troax är världsledande inom nätpaneler för skydd av människor, egendom och processer för att vi gör det enkelt för våra kunder att ta bättre beslut för sig själva och sin omgivning. Framför allt hjälper vi våra kunder att förstå vad de köper och vad det innebär.

Troax employee smiling

Sätt ditt finger-avtryck

Troax arbetar kontinuerligt med att sänka vårt eget koldioxidavtryck, men vi gör det inte på bekostnad av våra kunders säkerhet. I vår värld handlar allt om att hitta en perfekt balans mellan fysisk säkerhet och hållbarhet. Ingenting är svart eller vitt. Din verklighet är lika unik som ett fingeravtryck och dina val avgör därmed hur litet eller stort ditt koldioxidavtryck blir. För att göra det enkelt att jämföra produkter och system med varandra, har Troax gjort uträkningar kopplade till utsläpp av koldioxidekvivalenter. Uträkningarna gör det enklare för dig att ta mer medvetna beslut. Du kan räkna med Troax, i dubbel bemärkelse. 

Läs mer

 

Abstract background with a theme of co2
Illustration for calculating reality segment

RÄKNA MED FRAMSTEG

 
Illustration for segment 99% recyclable steel

99 % ÅTERVINNINGSBART STÅL

 
Illustration for perfectly balanced design segment

HÅLLBAR OCH BALANSERAD DESIGN

 
Person working with steel
A Troax employee smiling
GRÅZONEN ÄR BÄST FÖR MILJÖN

Visste du att grå och svarta kulörer är bättre ur klimat- och hållbarhetssynpunkt? Anledningen är att sådana kulörer inte kräver lika mycket färg vid lackeringen. Grå är också bättre i vår egen process då grå är den vanligaste kulören. Jämfört med exempelvis gult, så går det åt betydligt mindre färg när du väljer grått eller svart. Det är förstås viktigt att kunna matcha produkterna med en företagsprofil och det är också något vi erbjuder alla våra kunder, men kom ihåg att Troax använder grått som standard.


GÖR MEDVETNA VAL I DRAWIT

Med Troax Drawit kan du enkelt planera och rita layouter direkt i webbläsaren. Produkter och färger som är bättre ur miljösynpunkt är märkta med ett grönt löv. Det gör det enklare för dig att göra medvetna val och samtidigt hitta en optimal lösning inom maskinskydd. Med våra maskinskydd kan man skapa en effektivare layout och utnyttja produktionsytan på ett bättre sätt. Layoutverktyg och produkter skapar tillsammans smarta lösningar för kunderna.

Illustration with text regarding ISO certification
Illustration declaring the different percentages of climatic effect.
Troax har ett övergripande mål att minska energiförbrukningen med 2% varje år mot antalet producerade kg.
Illustration declaring the different percentages of climatic effect.
Troax direkta utsläpp av växthusgaser samt indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla vid fabriken i Hillerstorp står för drygt 1% av den svenska verksamhetens totala klimatpåverkan. Transporter av produkterna till kunder står för drygt 6% och framställningen av stål till våra produkter för knappt 93%.

CIRKELN ÄR INTE HELT SLUTEN ÄN

Troax är en del av den cirkulära ekonomin, men vi kan inte säkerställa att cirkeln sluts. Våra produkter är anpassade för att användas länge och när de inte längre används kan de återvinnas. I dagsläget kan vi inte kontrollera vad våra kunder gör med sina förbrukade produkter, men vi uppmuntrar kunderna att återvinna stålet så att materialet kan användas i nya produkter. Då våra produkter håller länge och tål tuffa krav kan de också återbrukas, förutsatt att de inte är skadade eller kommer att användas till helt fel ändamål.

Graphical illustration of different shapes

GLOBALT OCH LOKALT

Utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling har Troax valt ut tre viktiga fokusområden. Vi anser att samtliga områden är centrala för oss själva samt våra kunder och intressenter, idag och bortom år 2030. Parallellt arbetar vi med våra egna kärnvärden, både i ett långsiktigt perspektiv och i den dagliga verksamheten. Vår ambition är att fortsätta utveckla vårt interna hållbarhetsprogram genom allt från utbildning till att sätta upp ytterligare mål. En av Troax styrkor är att vi finns på de större kontinenterna med egen produktion, vilket gör att vi aktivt kan minska antalet transporter. Inköp av stål och transporter är två faktorer som vi lägger stor vikt vid i vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete.

Employee standing with a product

99 % ÅTERVINNINGSBART STÅL

Troax stålprodukter är till 99 % återvinningsbara. Det gör att våra produkter kan omvandlas till nya stålprodukter vid slutet av livslängden, förutsatt att de återvinns. Vi uppmuntrar våra kunder att återvinna stålet och i möjligaste mån även återbruka produkterna. Samtliga produkter är designade för enkelt montage, vilket också gör att de kan monteras isär och sorteras med enkelhet. Det gör i sin tur återvinningen enklare och mer energieffektiv. Troax har inte kontroll över själva återvinningsprocessen vid slutet av livscykeln, då det är stora skillnader mellan olika marknader. Den sista procenten beror på att panelerna målas i ändamålsenliga färger. Det kan vara en signalfärg för att öka säkerheten i en robotcell eller för att matcha en färgprofil.

MER ÅTERVUNNET I VÅRA FABRIKER
Beroende på marknad och tillgång använder Troax olika andelar återvunnet stål i våra fabriker. I den bästa av världar skulle vi använda enbart återvunnet stål, men verkligheten är inte så enkel. Världsmarknaden av återvunnet stål styrs till stor del av stålverken. Återvinningsgraden av stål är generellt sett hög eller mycket hög, men allt återvunnet stål i världen räcker inte till för att tillgodose allas behov. I beräkningar har vi kommit fram till att vi använde 51 % återvunnet stål i rör och tråd under 2021 i den svenska produktionen. Bristande tillgång på återvunnet stål under året gjorde att ökad inblandning inte var möjlig. Ambitionen är att förbättra denna siffra för varje år som går, då vi lägger stort fokus på att utöka andelen återvunnet stål eller alternativt stål. Målsättningen är att använda ca 80 % återvunnet stål vid år 2030.

HÅLLBAR OCH BALANSERAD DESIGN

Samtliga produktutvecklingsprojekt som genomförs i Troax svenska enhet genomgår en miljöanalys i syfte att lyfta fram miljöaspekterna i utvecklingen av nya produkter. Analysen är obligatorisk och är en naturlig förlängning av förstudien samt själva produktspecifikationen. Vi utför en kritisk granskning av både material och konstruktion enligt en standardiserad metod samt upprättar ett protokoll. I denna fas bedömer vi även produktion och logistik. De produkter som får ett högt betyg bidrar med större klimatnytta medan produkter med lågt betyg har förbättringspotential. Då Troax produkter ska skydda liv, maskiner och varor, så är det viktigt att hitta en perfekt balans mellan säkerhet och klimatnytta.

STOLPE IN FÖR MILJÖN
Det finns flera goda exempel där Troax miljöanalys har resulterat i bättre och mer miljöeffektiva produkter. Ett exempel är vår Strong Fix 80X80-stolpe, en stolpe som ingår i vårt robustaste system och som installeras i stora kvantiteter. Utifrån analysen och en stor mängd tester tog vi ett beslut att optimera stolpen. Det resulterade i en konstruktion i höghållfast stål och en reduktion av stolpens tjocklek. Detta gjorde att vi minskade stålanvändningen i stolpen med 36 %. Optimeringen gav trots den stora materialreduktionen en säkrare stolpe. Detta tack vare förbättrade systemegenskaper i samverkan med panelerna. Dessutom blev stolpen lättare att transportera och enklare att montera.

SKARVA I RÄTT SAMMANHANG
Vår patenterade lösning, Smart Splice, ett system för inre låsning vid förlängningar av stolpar, är ytterligare ett exempel på ett gott resultat från vår miljöanalys. Resultatet blev en produkt som gör logistiken effektivare. Smart Splice klarar dessutom kraven på 1600 Joule, är enkel att montera och ger ett enhetligt intryck.

Robot machine working

Fokusområden

• Minskad miljöpåverkan
• Goda arbetsvillkor
• Hög affärsetik

Two Troax employees smiling

Kärnvärden

• Kundfokus
• Respekt
• Samarbete

Downloads

Namn Sortera fallande Kategori Type Segment
Broschyr - Troax Hållbarhetsredovisning_SE.pdf
Kategori
Broschyrer
Type
Document
Segment
Ladda ner
Certifikat - ISO 14001_SE.pdf
Kategori
Certifikat
Type
Document
Segment
Ladda ner
Certifikat - ISO 9001_SE.pdf
Kategori
Certifikat
Type
Document
Segment
Ladda ner
Certifikat klimatkompensation Troax AB
Kategori
Certifikat
Type
Document
Segment
Ladda ner
Policy - Troax Kvalitetspolicy_SE.pdf
Kategori
Dokument
Type
Document
Segment
Ladda ner
Policy - Troax Miljöpolicy_SE.pdf
Kategori
Dokument
Type
Document
Segment
Ladda ner
REACH and RoHS – Declaration of compliance_EN.pdf
Kategori
Documents
Type
Document
Segment
Ladda ner
Statement - UPS Carbon neutral Emission - Jan-Dec 2022.pdf
Kategori
Certificates
Type
Document
Segment
Ladda ner