Hållbarhet och säkerhet

Foggy forest ariel view

Vi har arbetat med hållbarhet i många år och det är nu en väl integrerad del av vår organisation. Dessa frågor har implementerats delvis genom introduktion av olika policys relaterade till hållbarhet och delvis genom säkerställande av aktivt hållbarhetsarbete i enlighet med ISO 14001.

Troax’ globala riktlinjer rörande hållbarhet gäller för samtliga bolag
i koncernen och består av:

» Etiska riktlinjer för Troax-koncernen
» Riktlinjer för visselblåsning
» Ekonomiska riktlinjer
» Riktlinjer för kvalitet och miljö
» Riktlinjer för HR
» Riktlinjer för jämställdhet.

Vi följer hållbarhetsarbetets utveckling genom att följa upp de mål som satts upp inom de olika områdena. Vår ambition är att fortsätta utveckla vårt interna hållbarhetsprogram, bland annat genom fortsatt investering i utbildning och genom ytterligare mål, som regelbundet följs upp inom verksamheten.

99 % återvinningsbart stål

Troax AB har varit certifierat enligt ISO 14001 sedan 1998. Våra nätpaneler har minimal miljöpåverkan, eftersom de till stor del tillverkas av återvinningsbart stål. Den nya slutprodukten är återvinningsbar till 99 %, vilket innebär att en produkt från Troax vid slutet av sin livslängd återförs till återvinningskretsloppet för att omvandlas till nya stålprodukter.

Steel mesh opanels.

Minskad materialanvändning

Vi arbetar kontinuerligt för att minska materialanvändningen – stål- och energiförbrukning – genom att optimera tillverkningsprocessen.

Troax sign

Förändringar för framtiden

År 2018 övergick anläggningen i Hillerstorp från naturgas till biogas, vilket kommer att ha positiv påverkan på miljön. Det har minskat våra CO2-utsläpp med 5 320 ton.

Father with child looking out of window

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Baserat på de globala målen för hållbar utveckling har vi definierat tre viktiga områden att fokusera på i vårt hållbarhetsarbete. De stöder också Troax’ strategiska mål och fokus:

FOKUSOMRÅDE 1: MILJÖPÅVERKAN

Hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är förutsättningar för att kunna möta många av de utmaningar världen står inför. En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från utvinning, omvandling och användning av fossil energi. Förnybara energilösningar blir dock billigare och mer tillförlitliga och effektiva för varje dag.

FOKUSOMRÅDE 2: BRA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

God hälsa är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna uppnå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Troax-företagen arbetar för att erbjuda sund och säker arbetsmiljö. Som tillverkningsföretag känner vi att det är viktigt att minska risken för olyckor och arbetsrelaterade personskador. Varje företag inom Troax-koncernen är ansvarigt för att säkerställa att arbetsplatsen är säker och uppfyller kraven i lokala föreskrifter.

FOKUSOMRÅDE 3: AFFÄRSETIK

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning, fri från konflikter, korruption och våld. Troax’ syn på affärsetik sammanfattas i två dokument: Koncernens etiska riktlinjer och riktlinjer för visselblåsning.

Downloads

Namn Sortera fallande Kategori Type Segment
Broschyr - Troax Hållbarhetsredovisning_SE.pdf
Kategori
Broschyrer
Type
Document
Segment
Ladda ner
Certifikat - ISO 14001_SE.pdf
Kategori
Certifikat
Type
Document
Segment
Ladda ner
Certifikat - ISO 9001_SE.pdf
Kategori
Certifikat
Type
Document
Segment
Ladda ner
Policy - Troax Kvalitetspolicy_SE.pdf
Kategori
Dokument
Type
Document
Segment
Ladda ner
Policy - Troax Miljöpolicy_SE.pdf
Kategori
Dokument
Type
Document
Segment
Ladda ner
REACH and RoHS – Declaration of compliance_EN.pdf
Kategori
Documents
Type
Document
Segment
Ladda ner
Statement - UPS Carbon neutral Emission - Jan-Dec 2021.pdf
Kategori
Certificates
Type
Document
Segment
Ladda ner