MARKNAD

Chicago, USA

LEDANDE PÅ EN VÄXANDE MARKNAD

Troax är marknadsledare på en global nischmarknad för metallbaserade nätpaneler. Våra produkter används i huvudsak för att ge anställda en säker arbetsmiljö, speciellt i verksamheter där maskiner används. Vi fokuserar på maskinskydd, lager och förråd. 

MASKINSKYDD

Moderna industrier är ofta högt automatiserade, vilket kräver en hög grad av säkerhet. För att skydda människor från potentiellt farliga maskiner, men även för att skydda tillverkningsprocessen, avskiljer man området med till exempel nätväggslösningar. Våra kunder inom maskinskydd är främst integratörer, bilindustrin, tillverkare av industriutrustning samt industrier i allmänhet.  

Läs mer

Troax machine guarding
Market 7-8 percent

TILLVÄXTFAKTORER

Marknaden för maskinskydd förväntas växa med i storleksordningen 7–8 %. Tillväxt förväntas framförallt inom de industrier där användningen av stora industrirobotar ökar. Exempel är fordonsindustrin, gruvor och stål, läkemedel, livsmedel samt verkstadsindustri.

Globe

KUNDER

• Integratörer, som i sin tur säljer och installerar färdiga lösningar hos slutkunder
• Bilindustrin
• Tillverkare av industriutrustning (robotar) såsom till exempel förpackningsmaskiner och allmän industri
• En vill del kunder inom automatiserade lager finns även här, då kunderna ofta kommer från maskinskyddssegmentet

LAGER- OCH INDUSTRIVÄGGAR

Våra produkter för lager- och industriväggar inkluderar lageravgränsning, burar, näthyllplan och rasskydd. Troax är också starka inom segmentet automatiserade lager. Bland våra kunder finns en stor bredd och dynamik, från pallställtillverkare och andra integratörer till bolag inom e-handel, livsmedel och logistik. Däremellan finns också kunder inom dator- och serverhallsbyggnation. 

Läs mer

Warehouse partitioning
Market 3-4 percent

TILLVÄXTFAKTORER

Denna del av marknaden förväntas växa med i storleksordningen 3–4%, mycket drivet av utvecklingen av de stora detaljhandelskedjorna och deras behov av lager. E-handelstrenden är också en tilltagande tillväxtfaktor. E-handel överlag förväntas växa med ca 10% per år.

Globe

KUNDER

• Pallställstillverkare och andra integratörer
• E-handels-, katalog- och livsmedelskedjor
• Logistikföretag som kompletterar transporttjänster med lagerlösningar
• Dator- och serverhallsbyggare

FÖRRÅD 

Troax erbjuder anpassningsbara lösningar för unika förvaringsutrymmen, utformade för att passa och säkra våra kunders förvaringsbehov. Fastighetsägare över hela världen förser hyresgästernas förvaringsutrymmen med förrådssystem från Troax. Utöver privata och kommunala fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar, hjälper vi även byggindustrin och professionella uthyrare av förråd. 

Läs mer

Property protection, storage
Market 2-3 percent

TILLVÄXTFAKTORER

Denna del av marknaden är beroende av bostadsbyggandet och därmed delvis beroende av politiska beslut. Tillväxten förväntas uppgå till i storleksordningen 2–3%.

Globe

KUNDER

• Kommunala och privata bostadsföretag samt bostadsrättsföreningar
• Byggindustrin
• Professionella uthyrare av förråd


METALLBASERADE NÄTPANELER 

Den uppskattade marknadstillväxten om ca 5% per år gör att den globala marknaden uppskattas till ca 1100 MEUR. Troax uppfattning är att marknaden kommer att fortsätta växa i denna takt, givet att den internationella konjunkturen inte kraftigt försvagas.

Troax metal based mesh panels

En uppskattning av världsmarknaden skulle kunna göras enligt följande:

Europa – 45% av världsmarknaden eller ca 500 MEUR. Marknaden är grovt uppdelad i Maskinskydd 55%, Lager och industriväggar 31% samt Förrådslösningar 14%.

Nordamerika – 41% av världsmarknaden eller ca 450 MEUR.

Asien – 14% av världsmarknaden eller ca 150 MEUR.

Troax world market

Troax har ca 15% av världsmarknaden och är störst av de kända aktörerna. Målsättningen är att nå över 18% på 2–4 års sikt. Vår europeiska marknadsandel uppskattas till drygt 25%, en klar marknadsledande position som kan stärkas ytterligare. Konkurrenterna återfinns till stor del bland annat hos smeder och mindre verkstäder. Detta innebär att Troax har fortsatt goda möjligheter att komma in hos nya kunder, då erbjudandet är klart bättre för kunden, jämfört med smedalternativet. I Norden är detta mindre förekommande, men i södra Europa och i tillväxtmarknaderna (inklusive USA) kan dessa typer av leverantörer stå för upp till 40%. 

Troax automated warehouse products

MARKNADEN KÄNNETECKNAS AV:

• höga krav på säkerhet i utsatta miljöer, vilket driver tillväxt
• kunders behov av stöd och hjälp för att välja rätt typ av säkerhetslösning inom nätväggar
• normer och standarder vilka ökar kraven, till exempel ISO 14120
• krav på korta leveranstider
• säkerhetslösningen är ofta en mindre del av den totala investeringen
• tillväxt inom e-handelslösningar (vilket gynnar behovet av lagerlösningar)

Troax machine guarding used in a robot cell

VIKTIGA DRIVKRAFTER

Hårda effektiviseringskrav ökar automatiseringen inom tillverkningsindustrin och inom logistik. När robotiseringen ökar, ökar också kraven på att människor måste kunna arbeta i en säker miljö, även om tillverkningsprocessen är automatiserad. Nätväggslösningar är det säkraste och mest konkurrenskraftiga alternativet.

ÖKAT SÄKERHETSTÄNK 

Huvudkravet är att få personal att inte komma in i farliga zoner eller arbetsområden. Det kräver stor förståelse för den fysiska säkerheten och hänsyn för processer. Lösningen är ofta en kombination av metallbaserade nätväggslösningar och elektroniska lås som säkerställer att man inte kan bryta produktionsprocessen på ett okontrollerat sätt. 

Pendulum in front of a polycarbonate panel.

I Europa finns ett viktigt maskindirektiv ifrån EU (2006/42/EC), som reglerar flera viktiga aspekter inom säkerhet. Detta direktiv bidrar till att standardisera synen på säkerhet och driver också krav på säkerhet i praktiken. Troax uppfattning är att detta direktiv och även ISO 14120 är viktiga beståndsdelar för att säkra framtida arbetsplatser. Våra produkter överträffar redan ISO-kraven på de flesta tillämpliga delar, vilket gör att vi även står starka och redo när internationella bolag i främst USA och Kina börjar anpassa sig efter ISO. 

KONKURRENTER

Det finns ett fåtal konkurrenter som kan betraktas som globala eller delvis globala. Ett antal regionala respektive lokala aktörer finns också. Dessa har dock inte den geografiska spridning som kunderna efterfrågar. Det finns också ett stort antal smeder med lokal anknytning, men som inte har samma förståelse för den säkermässiga lösningen. Historiskt har sådana företag tappat marknadsandelar. De är mest förekommande i södra Europa, Nordamerika och Asia Pacific. 

Troax exhibition