Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Kommuniké från årsstämma i Troax Group AB (publ)

Hillerstorp 2 maj, 2018 17:40 CET

Årsstämman i Troax Group AB (publ) hölls den 2 maj 2018 i Hillerstorp.

Fastställande av resultat-och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 4,25 kronor per aktie (cirka 0,41 Euro) med 4 maj som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 9 maj. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av principer för valberedningen samt val av ledamöter till valberedningen

I enlighet med principer för inrättande av valberedning beslutade årsstämman att valberedning inför årsstämman 2019 skall bestå av Anders Mörck (ordförande) representerande Investment AB Latour, Jan Särlvik, Nordea Fonder, Ulf Hedlundh, Svolder AB samt Jan Svensson, styrelseordförande i Troax Group AB. Vidare beslutades i enlighet med förslag om vilka principer som skall gälla för valberedningen.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till sex. Årsstämman beslutade därefter om omval av Jan Svensson, Anna Stålenbring, Thomas Widstrand och Eva Nygren samt nyval av Fredrik Hansson och Bertil Persson. Jan Svensson utsågs till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att styrelsearvode, exklusive arbete i utskott, ska utgå med sammanlagt 1 420 000 kronor (1.320.000), varav 500 000 kronor (440.000) till styrelsens ordförande och 230 000 kronor (220.000) vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för revisionsutskottsarbete skall utgå med 75.000 kronor (75.000) till ordföranden och 50 000 kronor (50.000) till ledamot samt arvode för ersättningsutskottsarbete med 50 000 kronor (50.000) till ordföranden och 25 000 kronor (25.000) för ledamot.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2019, att välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor. Det noterades att Johan Palmgren kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode till revisorerna betalas efter godkänd räkning.

Förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst en (1) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ha till syfte att kunna uppfylla åtaganden enligt beslutat köpoptionsprogram.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2019, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse av egna aktier ska kunna användas att täcka bolagets åtaganden enligt beslutat köpoptionsprogram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om ett köpoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare där styrelsen intill tiden för nästa årsstämma kan utställa köpoptioner på maximalt 105 000 aktier, motsvarande maximalt 0,5 procent av totala antalet aktier och 0,5 procent av totala antalet röster. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 3,9 år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2022 – 30 juni 2022. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Årsstämman beslutade att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 105 000 aktier till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna. Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Troax aktieägarkollektiv. Sedan tidigare finns det inga utestående program. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Widstrand
President and CEO

Ladda ned