Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Kommuniké från årsstämma i Troax Group AB (publ)

Hillerstorp 22 april, 2024 16:30 CET

Årsstämman i Troax Group AB (publ) hölls den 22 april 2024 i Hillerstorp.

Fastställande av resultat-och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 0,34 Euro per aktie med 24 april som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 2 maj. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till sju. Årsstämman beslutade därefter om omval av Anders Mörck, Anna Stålenbring, Thomas Widstrand, Eva Nygren, Fredrik Hansson och Bertil Persson samt nyval av Marie Landfors. Anders Mörck utsågs till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att styrelsearvode, exklusive arbete i utskott, ska utgå med sammanlagt 2 740 000 kronor (1 880 000), varav 820 000 kronor (720 000) till styrelsens ordförande och 320 000 kronor (290 000) vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för revisionsutskottsarbete skall utgå med 150 000 kronor (112 000) till ordföranden och 100 000 kronor (86 000) till ledamot samt arvode för ersättningsutskottsarbete med 60 000 kronor (54 000) till ordföranden och 30 000 kronor (27 000) för ledamot.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2025, att välja Öhrlings PriceWaterhouse-Coopers AB till revisor. Det noterades att Johan Palmgren kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Arvode till revisorerna betalas efter godkänd räkning.

Förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ha till syfte att kunna uppfylla åtaganden enligt beslutat köpoptionsprogram.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2025, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse av egna aktier ska kunna användas att täcka bolagets åtaganden enligt beslutat köpoptionsprogram.

Fastställande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände ersättningsrapporten för verkställande direktören.

Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om ett köpoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare där styrelsen intill tiden för nästa årsstämma kan utställa köpoptioner på maximalt 300 000 aktier, motsvarande maximalt 0,5 procent av totala antalet aktier och 0,5 procent av totala antalet röster. Intill tiden för nästa årsstämma ska ledande befattningshavare erbjudas förvärva köpoptioner på maximalt 300 000 aktier, varav verkställande direktören skall erbjudas att förvärva maximalt 20 000 köpoptioner. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande.

Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 3,9 år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2028 – 30 juni 2028. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Årsstämman beslutade att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 300 000 aktier till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna. Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Troax aktieägarkollektiv. Sedan tidigare finns det två utestående program. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Widstrand
President and CEO
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com