Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group: Delårsrapport januari – juni 2023

Hillerstorp 16 augusti 2023, 12:30 CET

APRIL – JUNI

 • Orderingången för kvartalet minskade med 10 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 65,4 (72,6) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 9 procent.
 • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 12 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 68,5 (77,9) MEUR. Justerat för valuta och förvärv minskade omsättningen med 11 procent.  
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade till 13,0 (14,0) MEUR
 • Rörelsemarginalen före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA marginal) ökade till 19,0 (18,0) procent.
 • Finansnetto var -0,6 (-0,3) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 9,1 (10,5) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 (0,18) EUR.

JANUARI – JUNI

 • Orderingången för perioden minskade med 8 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 135,3 (147,1) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 8 procent.
 • Nettoomsättningen för perioden minskade med 8 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 136,3 (147,5) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 8 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade till 25,7 (26,8) MEUR.
 • Rörelsemarginalen före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA marginal) ökade till 18,9 (18,2) procent.
 • Finansnetto var -1,2 (-0,5) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 18,0 (19,8) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,30 (0,33) EUR.

VD KOMMENTAR

Troax orderingång minskade även under andra kvartalet. Detta följer mönstret från de senaste kvartalen, då den tidigare kraftiga orderingången från kunder inom Automatiserade varulager minskat på grund av överinvesteringar hos kunderna i ett tidigare skede. Denna trend förväntas hålla i sig under hela 2023, vilket samtidigt matematiskt innebär att jämförelsetalen för andra halvåret 2022 redan kommer att vara påverkat av denna trend, eftersom nedgången inom Automatiserade varulager startade under det andra kvartalet föregående år. Som vi informerade om i delårsrapporten för första kvartalet, så har vi noterat en viss ökning av efterfrågan inom detta segment hos mindre och medelstora aktörer, vilket är en signal på att den långsiktiga trenden är fortsatt positiv. Övriga kundsegment fortsätter i huvudsak att öka volymerna även under andra kvartalet, vilket är en god indikation på att vår kärnverksamhet fortsätter att utvecklas positivt. Någon minskning på grund av en allmän nedgång av efterfrågan har inte kunnat märkas.

Efterfrågan från våra automotive-kunder har fortsatt att öka. Vi noterar större intresse från detta kundsegment både i Nordamerika och Europa, jämfört med 2022. Den låga efterfrågan hos kunder inom Automatiserade lager märks återigen mest i Natom Logistic (en del av Kontinentaleuropa) och Nordamerika, där orderingången har varit låg i perioden. Sammantaget för andra kvartalet är orderingången 9% lägre än 2022, när vi exkluderar förvärvade bolag och valutaeffekter.

Faktureringsmässigt har vi dock kunnat hålla uppe siffrorna generellt genom att våra trogna mindre och medelstora kunder fortsatt att köpa i oförminskad takt, även om främst Storbritannien mäter sig mot höga jämförelsetal ifrån 2022. Nedgången är cirka 11% och våra prisjusteringar är nu borta i jämförelsen mot 2022. Detta innebär att genomförda prisökningar fått fullt genomslag redan i tidigare kvartal.

Bruttomarginalen har undan för undan förbättrats och är nu nästan i nivå med koncernens interna mål på 39–40%. Bakom detta döljer sig igen att inköpskostnader av olika slag varit relativt stabila och nedåtgående under perioden (med undantag av energikostnader) samtidigt som volymerna fortsatt på planerad nivå. Neddragningar av kapaciteten har gjorts under främst första kvartalet i Nordamerika och i Polen. Den förbättrade bruttomarginalen uppnås trots att den fortfarande är negativt påverkad av lägre volymer jämfört med 2022 och därmed underabsorberade kostnader.

Den förbättrade bruttomarginalen kan ses också i en förbättrad EBITA marginal, där vi trots en viss volymminskning i våra fabriker, klart överträffar marginalen för samma period föregående år. I absoluta tal är EBITA något lägre än 2022, men rörelsemarginalen har i kvartalet ökat från 18% till 19% 2023 trots volymminskningen.

Kassaflödet har varit fortsatt starkt under det andra kvartalet och positivt påverkat av neddragningar av lagernivåer. Detta innebär att Troax har en fortsatt stabil finansiell situation och ser goda möjligheter att fortsätta att söka intressanta kompletterande företag att förvärva.

Vi har i kvartalet fortsatt att investera långsiktigt för fortsatt kapacitetstillväxt och för ökad produktivitet, främst i Natom Logistic i Polen, där ytterligare produktionsutrustning tagits i bruk. Vi håller också på att delvis flytta produktionen från en gammal hyrd fabrik, till vår egen ägda i Sroda, Polen. Denna flytt kommer att pågå in i 2024. Verksamheten i Hillerstorp håller på att byggas ut ytterligare under 2023 och vi räknar med att byggnaden ska vara färdig vid årsskiftet. De under 2022 förvärvade bolagen i Spanien, Claitec och i Sverige, Svenska Cykelrum, har haft en fortsatt positiv utveckling i perioden.

Under kvartalet har en intressant marknadslansering gjorts, av vad vi kallar för ett ’panel detection system’.  Detta innebär att kunder som investerar i detta nya säkerhetssystem får en väsentligt högre säkerhetsnivå, då systemet larmar om någon panel fattas i installationen. Rätt installerat, skall detta medföra att en maskin inte ska kunna köras igång, utan att säkerhetssystemet är komplett.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 16 augusti 2023, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31

thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2023, kl. 12:30 CET