Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group: Delårsrapport januari – september 2023

Hillerstorp 24 oktober 2023, 12:30 CET

JULI – SEPTEMBER

 • Orderingången för kvartalet var oförändrad jämfört med samma period föregående år och uppgick till 62,3 (62,0) MEUR. Justerat för valuta och förvärv ökade orderingången med 2 procent.   
 • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 14 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 61,4 (71,3) MEUR. Justerat för valuta och förvärv minskade omsättningen med 12 procent.  
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade till 12,8 (13,2) MEUR
 • Rörelsemarginalen före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA marginal) ökade till 20,8 (18,5) procent.
 • Finansnetto var -0,7 (-0,2) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 8,9 (9,9) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 (0,17) EUR.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Orderingången för perioden minskade med 5 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 197,6 (209,1) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 5 procent.
 • Nettoomsättningen för perioden minskade med 10 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 197,7 (218,8) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 9 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade till 38,5 (40,0) MEUR.
 • Rörelsemarginalen före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA marginal) ökade till 19,5 (18,3) procent.
 • Finansnetto var -1,9 (-0,7) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 26,9 (29,7) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,45 (0,50) EUR.

VD KOMMENTAR

Troax orderingång stabiliserades under tredje kvartalet. Vi hade en mindre ökning detta kvartal, vilket innebär en förbättring mot tidigare i år. Detta är effekt av att projekten för automatiserade varulager försvunnit ur jämförelsetalen för 2022 och att vår kärnverksamhet fortsätter att utvecklas positivt. Som vi tidigare informerat om, förväntas inga större projekt inom automatiserade varulager i närtid, men kundbasen fortsätter att öka och trenden är positiv för de mindre och medelstora kunderna. Större projekt inom denna sektor förväntas bli aktuella först någon gång under nästa år. Övriga kundsegment fortsätter i huvudsak att öka volymerna även under tredje kvartalet, vilket är en god indikation på att vår kärnverksamhet fortsätter att utvecklas positivt. Orderingången från automotive var dock svag under detta kvartal. Någon minskning på grund av en allmän nedgång av efterfrågan/aktivitet har inte kunnat märkas, med undantag för nya förfrågningar inom källarförrådssegmentet i Norden. Inom detta segment märks det att nybyggnationen har börjat minska.

På våra olika geografier noterar vi en stabil orderingång både i Nordamerika och Europa, jämfört med 2022. Ett färre antal större projekt gör att orderingången i UK är lägre än 2022. Motsatsen återfinns hos Nya marknader där orderingången ökat detta kvartal. Sammantaget för tredje kvartalet är orderingången 2% högre än 2022, när vi exkluderar förvärvade bolag och valutaeffekter.

Faktureringen är 12 procent lägre än föregående år då vi under tredje kvartalet 2022 levererade ett par större projekt inom automatiserade varulager. Eventuella genomslag i marginalen på grund av priseffekter är minimal under detta kvartal.

Bruttomarginalen har successivt förbättrats under 2023 och är nu i nivå med koncernens interna mål på 39–40%. Bakom detta döljer sig igen att inköpskostnader av olika slag varit relativt stabila och nedåtgående under perioden (med undantag av energikostnader) samtidigt som volymerna fortsatt på planerad nivå. Neddragningar av kapaciteten har fortsatt främst i Nordamerika och i Polen. Den förbättrade bruttomarginalen uppnås trots att den fortfarande är negativt påverkad av lägre volymer jämfört med 2022 och därmed underabsorberade kostnader.

Den förbättrade bruttomarginalen kan också ses i en förbättrad EBITA marginal, där vi trots en viss volymminskning i våra fabriker, klart överträffar marginalen för samma period föregående år. I absoluta tal är EBITA något lägre än 2022, men rörelsemarginalen (EBITA) har i kvartalet ökat från 18,5% till 20,8% 2023 trots volymminskningen.

Kassaflödet har varit fortsatt starkt under det tredje kvartalet och positivt påverkat av neddragningar av lagernivåer. Detta innebär att Troax har en fortsatt stabil finansiell situation och ser goda möjligheter att fortsätta att söka intressanta kompletterande företag att förvärva.

Vi fortsätter i Polen att delvis flytta produktionen från en gammal hyrd fabrik, till vår egen ägda i Sroda, Polen. Denna flytt kommer att pågå in i 2024. Verksamheten i Hillerstorp håller på att byggas ut ytterligare under 2023 och vi räknar med att byggnaden ska vara färdig vid årsskiftet. De under 2022 förvärvade bolagen i Spanien, Claitec och i Sverige, Svenska Cykelrum, har haft en fortsatt positiv utveckling i perioden. Efter periodens slut, har vår återförsäljare i Kroatien förvärvats och ingår nu som ett dotterbolag i Troax-gruppen.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 24 oktober 2023, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31

thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2023, kl. 12:30 CET.