Press

Thomas Widstrand

Troax-nyheter

Läs våra interimsrapporter, pressmeddelanden och företagsnyheter.

Kommuniké från årsstämma i Troax Group AB (publ)

2019/05/14 17:40 CEST

Fastställande av resultat-och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5,00 kronor per aktie (cirka 0,48 Euro) med 16 maj som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den...

Troax Group: Delårsrapport Januari-Mars 2019

2019/05/14 12:30 CEST

JANUARI – MARS

  •  Orderingången minskade med 1 procent till 39,7 (40,3) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 1 procent.
  •  Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 39,1 (36,7) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 6 procent.
  •  Rörelseresultatet minskade...

Inbjudan – Presentation av resultatet för första kvartalet 2019

2019/05/03 08:30 CEST

Thomas Widstrand, Vd & koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl. 17:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av nedanstående tel. nummer samt konferens kod. Vänligen ring 5 -10 minuter innan...

Troax Group AB: Troax årsredovisning för 2018

2019/04/16 13:30 CEST

En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Engelsk version av årsredovisningen publiceras vid senare tillfälle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Widstrand, Vd och koncernchef


Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra...

Kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ)

2019/04/04 08:30 CEST

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 8 maj 2019;
  •  dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen...

Troax Group: Bokslutskommuniké 2018

2019/02/13 12:30 CET

OKTOBER - DECEMBER

  • Orderingången ökade med 9 procent till 41,7 (38,4) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 9 procent.
  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 43,5 (41,0) MEUR. Justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 8...

Ett extra lager av säkerhet

2019/02/05 13:15 CET

Utvecklingen inom automatiserade lager går snabbt, och med den växer också behovet av nya säkerhetslösningar. För att öka säkerhetsnivån inom logistik, lager och distribution lanserar Troax nu Safe Escape Lock: ett multifunktionellt lås utvecklat i nära samarbete med företagets kunder...

TROAX GROUP: Delårsrapport januari – september 2018

2018/11/08 12:00 CET

JULI - SEPTEMBER

  • Orderingången ökade med 14 procent till 40,1 (35,3) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 15 procent.
  • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 39,7 (35,2) MEUR. Justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 14...