Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Bokslutskommuniké 2019

Hillerstorp 10 februari 2020, 12:30 CET
 

OKTOBER – DECEMBER

 • Orderingången var oförändrad jämfört med föregegående år och uppgick till 41,8 (41,7) MEUR.
 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 2 procent till 44,4 (43,5) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 1 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 8,7 (10,1) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 19,6 (23,2) procent.
 • Finansnetto var -0,2 (-0,1) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 6,4 (7,9) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,11 (0,13) EUR baserat på 60 000 000 aktier avseende båda perioder (split 3:1 genomfördes i juni 2019).

JANUARI – DECEMBER

 • Orderingången ökade organiskt med 2 procent till 168,1 (165,0) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 1 procent.
 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 4 procent till 168,0 (161,0) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 4 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 32,9 (32,8) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 19,6 (20,4) procent.
 • Finansnetto var -0,9 (-0,8) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 24,3 (24,4) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 (0,41) EUR baserat på 60 000 000 aktier avseende båda perioder (split 3:1 genomfördes i juni 2019).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,19 (0,16) EUR per aktie baserat på 60 000 000 aktier avseende båda perioder samt vid användande av de balansdagskurser som anges nedan.

VD KOMMENTAR                                                                        

Troax visar styrka i en svag marknad under 4 kvartalet. Orderingången nådde upp till förra årets goda siffror trots ett avvaktande marknadsläge. Vi har nu under två kvartal haft en orderingång i nivå med föregående år, en indikation på att marknaden fortfarande står still men på en fortsatt hög nivå. Vi noterar en fortsatt svag aktivitet från automotive sektorn, där detta främst drabbat Kina och USA (Folding Guard) även i detta kvartal. I Europa är marknadsläget stabilt och vi fortsätter att ta marknadsandelar främst inom mer krävande kundsegment. Vi har återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg och har även erhållit intressanta order inom delsegmentet automatiserade lager, dock inte på samma nivå som under motsvarande kvartal föregående år. Vår enhet i Chicago, Folding Guard, har nu kraftigt förbättrat leveransservice, produktkvalitet och till viss del även produktivitet. Huvudfokus ligger nu på att öka orderingång och fakturering, vilka fortfarande är under önskad nivå. Vi räknar med att ordergången ska börja förbättras under 2020.

Investeringar i ökad produktionskapacitet vid våra anläggningar i Sverige och Italien fortgår enligt plan och i skrivande stund håller den nya fabriken i Italien på att startas upp. Den nya fabriken kommer att ha ca 20.000 m2 i yta och vara försedd med solpaneler på taket, som gör att hälften av energibehovet kommer att tillgodoses av dessa. Med dessa maskininvesteringar är vi mycket bra rustade för en fortsatt volymökning under de närmaste åren. Som en mindre förändring har vi under fjärde kvartalet förvärvat vår distributör i Japan, vilken kommer att konsolideras i sin helhet från och med 2020. Detta förvärv ger oss möjligheten att satsa mer i en intressant marknad, som är på väg att öppna sig mot omvärlden även inom vår nisch av säkerhet.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet marginellt jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen är positiv i UK och bruttomarginalen är stabil i kvartalet. Resultatet för kvartalet är dock lägre än föregående år på grund av flyttkostnader i den nya italienska fabriken (0,4 MEUR) samt negativa valutaomräkningseffekter. Vi har fortsatt att öka försäljnings- och marknadsföringsinsatserna enligt plan, men i något lägre utsträckning än tidigare under året. Troax har ett fortsatt gott kapacitetsutnyttjande i våra anläggningar i Hillerstorp, Sverige samt Calco, Italien även om vi nu ökat maskinkapaciteten. Totalt för koncernen blev rörelsemarginalen 19,6 procent i kvartalet, att jämföra med 23,2 föregående år. Folding Guard påverkar fortsatt koncernens rörelsemarginal negativt. Nettoresultatet uppgår till 6,4 MEUR för kvartalet jämfört med 7,9 MEUR föregående år.

För helåret nådde vi nästan upp till målsättningen om 20% i rörelsemarginal trots en del uppstartskostnader i Italien och en svag början på året. Vinsten per aktie för fjärde kvartalet är 0,11 euro att jämföra med 0,13 euro 2018 och blev för helåret 0,41 euro, vilket är samma nivå som 2018. Styrelsen har som förslag att öka utdelningen med ca. 20% eftersom vi nu genomfört de större investeringar som varit beslutade. Rörelsekapitalet är på förväntad nivå. Kassaflödet under kvartalet är i nivå med motsvarande period 2018. Investeringar har belastat kassaflödet med 9,1 MEUR under året.

Thomas Widstrand, Vd och koncernchef

 

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 10 februari 2020, kl. 16:30 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://old.troax.com/sv/news

 

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2020, kl. 12:30 CET.