Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Bokslutskommuniké Januari-December 2020

Hillerstorp 11 februari 2021, 12:30 CET

OKTOBER – DECEMBER

 • Orderingången ökade med 39 procent och uppgick till 58,0 (41,8) MEUR.
  Justerat för förvärv och valuta var ökningen 22 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 44,9 (44,4) MEUR.
  Justerat för förvärv och valuta minskade omsättningen med 6 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 8,6 (8,7) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 19,2 (19,6) procent.
 • Finansnetto var -0,1 (-0,2) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 6,8 (6,4) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,11 (0,11) EUR.
 • Koncernen förvärvade i början av november samtliga aktier i Natom Logistic, en ledande tillverkare och leverantör av lagerutrustning på den europeiska marknaden.

 

JANUARI – DECEMBER

 • Orderingången ökade med 6 procent och uppgick till 178,4 (168,1) MEUR.
  Justerat för förvärv och valuta var ökningen 2 procent.
 • Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 163,6 (168,0) MEUR.
  Justerat för förvärv och valuta var minskningen 4 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 30,8 (32,9) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 18,8 (19,6) procent.
 • Finansnetto var -0,7 (-0,9) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 23,2 (24,3) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,39 (0,41).
 • Koncernen har i USA och England på grund av Corona erhållit statliga stöd
  under första halvåret uppgående till 1,3 MEUR. Stödet har redovisats på
  raden ”Övriga rörelseintäkter och kostnader”.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,20 (0,10) EUR per aktie.

 

VD KOMMENTAR

Efter ett turbulent år, drivet av pandemier och Brexit, för att nu nämna några viktiga händelser, så ökade Troax gruppen orderingången med 6% för helåret (2% exklusive förvärv och valuta). Försäljningsutvecklingen blev dock negativ och visar 4% ned, exklusive förvärv och valutaeffekter. Mot bakgrund av Covid-19 och Brexit så får 2020 karakteriseras som ett bra år ut tillväxtsynpunkt. Resultatet för året följde i princip försäljningsutvecklingen och landade på en EBIT på 18,8% jämfört med 19,6% föregående år.

För det fjärde kvartalet, så kan vi visa goda orderingångssiffror med en 39% ökning mot samma kvartal föregående år (22% exklusive förvärv och valuta). Detta förklaras främst av stark orderingång i Nordamerika och Storbritannien inom området automatiserade lager, som generellt haft en god utveckling under året, drivet av högre efterfrågan på e-handels-lösningar. Denna efterfrågan kommer inte att minska på grund av årets pandemi, utan förväntas att öka ytterligare under de kommande åren. Årets fjärde kvartal hade dock en exceptionellt hög orderingång vilket är något vi generellt sett inte kan förvänta oss att se framöver. Minskande siffror i kvartalet visas ifrån regionerna Norden och Kontinentaleuropa, vilket kan förklaras med fortsatt svag utveckling inom automotive, samt effekter av nedstängningar i de flesta länder, vilket påverkat efterfrågan negativt. Totalt har dock Troax fortsatt att ta viktiga order inom alla delsegment och vi ser en fortsatt positiv utveckling i kvartalet när det gäller att fortsatt ta marknadsandelar. Försäljningsmässigt, var det lite svagare och vi redovisar en nedgång på 6% i kvartalet, exklusive förvärv och valuta. Detta påverkar givetvis resultatet i kvartalet negativt, men tack vare god kostnadskontroll och viss hjälp från vårt nyförvärvade bolag Natom Logistics (två månaders påverkan), så redovisar vi ett resultat i nivå med föregående år (EBIT).

Verksamheten, vid i princip samtliga produktionsenheter inom gruppen, har haft en god volymutveckling under kvartalet, vilket givetvis hjälper till att hålla resultatet uppe. Vår nordamerikanska verksamhet har utvecklats väl under året, drivet av god orderingång inom Troax varumärke, men även Folding Guard har kraftigt förbättrat resultatet jämfört med tidigare år (viss hjälp fick vi av regeringen i USA under 2:a kvartalet men under övriga delar av året har Folding Guard inte erhållit några subsidier). Det nyförvärvade bolaget Natom Logistics har haft en god orderingång under de två månader som vi konsoliderat bolaget och visar en utveckling, minst i linje med våra kalkyler. Det är dock för kort tid för att kunna dra några slutsatser om detta förvärv ännu.De senaste större investeringarna i våra produktionsenheter för att öka maskinkapaciteten har i princip avslutats under året, även om vi ser ett fortsatt behov av förbättringar både inom befintliga enheter och vår nyförvärvade enhet i Polen, där även maskinkapaciteten behöver ökas. Enheten i Bulciago, Italien, togs i bruk i början av året och har fortsatt att utvecklas positivt under hela året efter vissa störningar vid uppstarten. Vår storleksmässigt minsta fabrik i Shanghai, Kina, har haft en god utveckling under året och vi ser allmänt att vi ökar våra volymer i denna delen av världen, även om nivån fortfarande är låg jämfört med övriga marknader.

Bruttomarginalen för kvartalet är på snarlik nivå som motsvarande kvartal 2019. För helåret visar vi på en något lägre nivå än helåret 2019, vilket huvudsakligen blivit negativt påverkat av lite lägre volym i försäljningsledet. Fabriksstängningar har påverkat negativt under 2:a kvartalet, men har nästan hämtats hem med en god utveckling resterande del av året. Försäljningspriserna har i princip varit oförändrade under året, men vi ser att vi kommer att behöva höja dessa under 2021, för att reflektera de högre stålpriser som redan initierats ifrån stålverken mot slutet av 2020. Vi räknar därför med viss turbulens på stålprissidan under första halvåret 2021.

Totalt för koncernen blev nettoresultatet högre i fjärde kvartalet jämfört med 2019, med ett resultat på 6,8 MEUR för kvartalet, jämfört med 6,4 MEUR föregående år. Nettoupplåning/EBITDA, vilket ger ett mått på skuldsättningen i koncernen, är fortsatt stabilt och uppgår till 1,4 jämfört med 1,3 föregående år, trots förvärvet av Natom Logistics per 1:a november. Det operativa kassaflödet har under året varit gott och på liknande nivå som 2019. Antal anställda har ökat efter förvärvet av Natom och uppgår vid slutet av 2020 till 975 personer inklusive korttidsinhyrningar. Av den totala ökningen av antal anställda under 2020, 250 personer, så avser 205 de under året förvärvade verksamheterna i Polen och Japan. Resterande avser ökningar i Nya marknader samt ökning av aktiviteter i Satech, Italien, i samband med ny fabrik. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,20 euro per aktie, vilket är en återgång till tidigare policy att dela ut ca 50% av koncernens nettovinst till aktieägarna. (Som en ren säkerhetsåtgärd delades 50% av ’normal’ utdelning ut under 2019).

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 11 februari 2021, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.

För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31

thomas.widstrand@troax.com

 

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021, kl. 12:30 CET.