Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Bokslutskommuniké Januari-December 2021

Hillerstorp 4 februari 2022, 12:30 CET


Fortsatt stark utveckling i kvartalet

OKTOBER – DECEMBER

 • Orderingången för kvartalet ökade med 27 procent och uppgick till 73,5 (58,0) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 21 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 44 procent och uppgick till 64,6 (44,9) MEUR. Justerat för valuta och förvärv ökade nettoomsättningen med 37 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet ökade till 11,3 (8,6) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 17,5 (19,2) procent.
 • Finansnetto var -0,3 (-0,1) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 8,6 (6,8) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,14 (0,11) EUR.

JANUARI – DECEMBER

 • Orderingången ökade med 55 procent och uppgick till 275,8 (178,4) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 36 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen ökade med 54 procent och uppgick till 252,3 (163,6) MEUR. Justerat för valuta och förvärv ökade nettoomsättningen med 39 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet ökade till 52,4 (30,8*) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 20,8 (18,8) procent.
 • Finansnetto var -1,0 (-0,7) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 39,7 (23,2) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,66 (0,39) EUR.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 (0,20) EUR per aktie.

* Rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 innehåller statliga stöd uppgående till 1,3 MEUR på grund av Corona. Stödet är redovisat på raden ”Övriga rörelseintäkter och kostnader”.

VD KOMMENTAR

Troax ökade orderingången med 21% organiskt under kvartalet, vilket innebär en fortsättning ifrån ökningen under 2:a och 3:e kvartalet. Inklusive det under föregående år förvärvade bolag i Polen blir motsvarande siffra för 4:e kvartalet 27%. I dessa siffror ingår en positiv priseffekt som kan uppskattas till över 10% för kvartalet. Ackumulerat så är motsvarande siffror 36% organiskt och 55% inklusive förvärv och valuta. Här kan priseffekten uppskattas till ca 7–8%. Aktiviteten i kvartalet var god även om de uppdämda behoven som fanns under de tidigare kvartalen i år, nu helt försvunnit. Kvartalets ökning i orderingång härrör främst från större kunder inom automatiserade lager, drivet av behovet av ökade e-handelslösningar. Som tidigare kommenterats, har koncernens avhängighet av dessa relativt få större kunder inom automatiserade lager ökat under de senaste två åren, på grund av den goda ökningen av försäljningsvolymerna inom detta område. I likhet med föregående kvartal, noterar vi viss högre aktivitetsnivå från automotivesektorn, även om denna nivå fortfarande får betecknas som låg, med undantag av aktiviteterna i Nordamerika. Generellt skulle vi beteckna efterfrågan från marknaden som stark, drivet av en nödvändighet att i många fall öka produktionskapaciteter, då flaskhalsar uppträtt på olika ställen efter att pandemin släppte i mars 2021. Mot slutet av fjärde kvartalet, började liknande problem uppkomma som tidigare under pandemin, med begränsningar i möjligheten att göra kundbesök och genomföra resor.
 

Våra produktionsenheter har under kvartalet haft en fortsatt mycket god beläggning, drivet av god orderingång under de senaste kvartalen. Detta medför en bra täckning av fasta kostnader, vilket också återspeglar sig i rörelseresultatet, trots en kännbar negativ effekt från prishöjningar på stål, förpackningsmaterial, energi och frakter. Vi har, i samråd med våra kunder, höjt priser för att i möjligaste mån kompensera oss för dessa höjningar, men har fortsatt en viss tidsmässig eftersläpning. Troax har även under detta kvartal haft viss negativ påverkan av sena leveranser av råmaterial/komponenter, vilket påverkat planering och effektivitet men vi har igen i stort sett lyckats att hålla kunderna skadeslösa för dessa förseningar. Speciellt glädjande även detta kvartalet är att utvecklingen orderingångsmässigt varit fortsatt positiv i Nordamerika men även våra s k Nya marknader kan lyftas fram. Ser vi till försäljningen för kvartalet så är den god i alla regioner med ett extra plus i Nordamerika och även här i våra Nya marknader.
 

Vårt nyförvärv Natom Logistic i Polen visar även detta kvartal en fortsatt god utveckling både orderingångsmässigt och i resultat. Den nya byggnad som vi under första halvåret investerade i, har nu börjat fyllas med produktionsutrustning både från gamla enheter i Polen och nyanskaffade maskiner. Flytten kommer att vara helt genomförd under 2023, då elförsörjningen för enheten ska vara tillräcklig. Under året har ledningsresurserna i enheten förstärkts.
 

Bruttomarginalen är negativt påverkad av eftersläpningen i prishöjning mot kund samt att flera större projekt fakturerades under 4:e kvartalet. Dessa projekt har tagits till lägre prisnivåer tidigare under året. Dessutom har flytten i Polen medfört vissa extrakostnader under detta kvartal, vilket tillsammans gör att marginalen blir sämre än beräknat, trots ett gott kapacitetsutnyttjande. Eftersläpningen i kundpriser förväntas fortfarande att upphämtas senast under första kvartalet 2022, givet dagens förutsättningar. Kostnaderna bedöms vara under kontroll och tillsammans med den goda försäljningsvolymen innebär det att Troax levererar ett resultat för kvartalet som är 30% bättre än föregående år.
 

Sammantaget betyder detta att rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 11,3 MEUR med en marginal på cirka 17,5%. Motsvarande siffror för samma kvartal föregående år, var 8,6 MEUR och 19,2%. Ackumulerat uppgår rörelseresultatet till 52,4 MEUR vilket ger en marginal på 20,8% att jämföra med 18,8% föregående år. Nettoresultatet uppgår till 8,6 MEUR för kvartalet jämfört med 6,8 MEUR föregående år. Inga större förändringar har skett avseende rörelsekapitalets utveckling jämfört med föregående år. Dock är lagernivåerna högre än normalt, vilket huvudsakligen förklaras av att vi vill minimera leverans-förseningar till kund, eftersom fortfarande vissa problem finns med ledtider ifrån underleverantörer. Nettoskulden är på en fortsatt låg nivå. Under kvartalet har vi startat ett nytt dotterbolag i Australien, för att bättre kunna förse kunder i detta område med våra säkerhetslösningar. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,30 euro per aktie, vilket motsvarar 45% av koncernens nettovinst för räkenskapsåret 2021.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS
Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 4 februari 2022, kl. 16:30 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2022, kl. 12:30 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com