Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Bokslutskommuniké Januari – December 2022

Hillerstorp 10 februari 2023, 12:30 CET

OKTOBER – DECEMBER

 • Orderingången för kvartalet minskade med 13 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 63,6 (73,5) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 17 procent.   
 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 1 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 65,3 (64,6) MEUR. Justerat för valuta och förvärv minskade omsättningen med 2 procent.  
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade till 11,1 (11,5) MEUR. I kostnad för sålda varor ingår i kvartalet en nedskrivning av varulager uppgående till 1,3 MEUR, främst hänförlig till inkurans.
 • Rörelsemarginalen före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA marginal) minskade till 17,0 (17,8) procent.
 • Finansnetto var -0,7 (-0,3) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 7,1 (8,6) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,12 (0,14) EUR.

JANUARI – DECEMBER

 • Orderingången för perioden minskade med 1 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 272,7 (275,8) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 4 procent.
 • Nettoomsättningen för perioden ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 284,1 (252,3) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 10 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade till 51,1 (53,4) MEUR.
 • Rörelsemarginalen före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA marginal) minskade till 18,0 (21,2) procent.
 • Finansnetto var -1,4 (-1,0) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 36,8 (39,7) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,61 (0,66) EUR.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,32 (0,30) EUR per aktie.

VD KOMMENTAR

Troax orderingång minskade även detta kvartal. Detta var väntat, då efterfrågan ifrån internationella kunder inom Automatiserade lager i stort sett förvunnit under andra halvåret 2022. Som vi tidigare informerat om, kommer orderingången, i detta fortfarande på sikt mycket intressanta kundsegment, att vara svag även under 2023. Vi har från dessa kunder fått indikationer på att efterfrågan inte kommer att öka igen förrän tidigast en bit in i 2024. Positivt är dock att vi inte noterat någon nämnvärd nedgång inom övriga kundsegment, utan förfrågningar och order har fortsatt på en någorlunda jämn nivå under kvartalet. Någon nedgång på grund av en allmän nedgång av efterfrågan har inte kunnat märkas. Ett undantag till detta finns och det avser byggmarknaden speciellt i Sverige, där större projektförfrågningar gått ned mot slutet av kvartalet. Inom detta mindre kundsegment kommer det att märkas i en lägre orderingång under troligtvis andra halvåret 2023.

Efterfrågan hos automotive har varit som tidigare kvartal, men en fortsatt ökad förfrågningsaktivitet har återigen märkts under perioden. Den svaga efterfrågan hos kunder inom Automatiserade lager märks mest i Nordamerika där orderingången har varit låg i perioden, speciellt jämfört med föregående år. Övriga marknader har generellt haft en bra eller stabil utveckling, med undantag av  Kontinentaleuropa där orderingången varit svag i perioden, speciellt när vi betänker att vi även haft en positiv prisutveckling i detta kvartal. Mest positiv har orderingången varit i Norden och på våra Nya marknader. Sammantaget 2022 är orderingången 4% lägre än 2021, när vi exkluderar förvärvade bolag.

Faktureringen har varit god även om vi visar en något lägre nivå än föregående år för jämförbara bolag. Drar vi bort prisökningar så blir volymminskningen i storleksordningen 10%, helt hänförbar till Automatiserade lagerkunder.

Undantaget den nedskrivning av lagervärdet som omnämns i inledningen av kommunikén, så visar bruttomarginalen en förbättring i kvartalet. Bakom detta döljer sig att vi nu börjar se verkliga effekter av sänkta inköpspriser på stål trots att volymerna i två av våra fabriker varit för låga för att täcka fasta kostnader. Det är således en mix av detta som visas som slutlig marginal. Vi förväntar oss en viss ytterligare förbättring av stålpriser under första kvartalet 2023 och vi drar ned på rörliga kostnader speciellt i våra enheter i Chicago och Polen. Detta kommer dock inte fullt ut att kunna kompensera för den volymminskning som vi såg under slutet av 2022 och som vi tror kommer att hålla i sig under början av 2023. Vi har också under kvartalet dragit ned våra lagernivåer, vilket givetvis också påverkar beläggningssituationen negativt. Vi har, som tidigare meddelats, i samråd med våra kunder höjt priserna under året för att kompensera för de ökade stålpriserna och noterar att dessa höjningar under sista kvartalet fått ett nästan fullt genomslag.

Vårt senaste större nyförvärv Natom Logistic i Polen visar även detta kvartal en svagare utveckling eftersom deras huvudsakliga fokus är automatlagerkunder. Troax fortsätter att investera för ökade volymer i framtiden i den polska verksamheten även om vi för tillfället klarar oss med den kapacitetsökning som skett under 2022. Troax förvärv tidigare i år, Claitec i Spanien, har haft en god utveckling även under detta kvartal, men haft vissa fortsatta leveransproblem av komponenter till de lösningar inom säkerhet främst inom lagerhantering, som man erbjuder. Troax senaste mindre förvärv, Svenska Cykelrum AB, har också haft en positiv utveckling under kvartalet. Verksamheten i Hillerstorp kommer att byggas ut ytterligare under 2023, då vi under kvartalet fått klartecken för en utökning av fastigheten, vilket ger möjligheter till fortsatta investeringar i maskiner i framtiden.

Bruttomarginalen är negativt påverkad av lagernedskrivningen som omnämnts ovan samt av den låga produktionsvolymen i två av våra enheter, men visar ändå en rörelsemarginal baserat på EBITA (resultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden) på 17,0% att jämföra med 17,8% föregående år. Uttryckt i pengar innebär detta en mindre försämring mot föregående år, 11,1 MEUR i kvartalet, mot 11,5 MEUR. Vi bedömer att EBITA är ett mer rättvisande resultat opåverkat av avskrivningar på övervärden uppkomna i samband med förvärv. Därför kommer vi nu redovisa vårt rörelseresultat och tillhörande marginal i form av EBITA istället för EBIT. Differensen mellan dessa två nivåer uppgår till 0,6 MEUR (0,9%) i sista kvartalet 2022 och 1,5 MEUR (0,5%) för helåret. För det i viss mån utmanande året 2022 så visar Troax ett EBITA resultat på 51,1 MEUR att jämföra med 53,4 MEUR 2021. Denna minskning mot 2021, skall ses i skenet av att vi ökat resultatet med mer än 20 MEUR sedan 2020 vilket innebär en ökning med nästan 65%.

Kassaflödet har varit starkt under det fjärde kvartalet och även för helåret 2022. Detta innebär att Troax har en fortsatt stabil finansiell situation och ser goda möjligheter att fortsätta att söka intressanta kompletterande företag att förvärva.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS
Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 10 februari 2023, kl. 15:30 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på
https://www.troax.com/se/sv/press

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31

thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023, kl. 12:30 CET.