Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Delårsrapport Januari – Juni 2021

Hillerstorp 17 augusti 2021, 12:30 CET

 

All time high i kvartalet  

APRIL – JUNI

 • Orderingången för kvartalet ökade med 84 procent och uppgick till 69,3 (37,7) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 59 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 88 procent och uppgick till 67,5 (35,9) MEUR. Justerat för valuta och förvärv ökade nettoomsättningen med 68 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet ökade till 15,4 (6,4*) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 22,8 (17,8) procent.
 • Finansnetto var -0,2 (-0,2) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 11,6 (4,7) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,19 (0,08) EUR.

JANUARI – JUNI

 • Orderingången ökade med 63 procent och uppgick till 133,8 (82,3) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 43 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Nettoomsättningen ökade med 59 procent och uppgick till 122,2 (76,7) MEUR. Justerat för valuta och förvärv ökade nettoomsättningen med 42 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet ökade till 26,4 (12,9*) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 21,6 (16,8) procent.
 • Finansnetto var -0,4 (-0,4) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 20,0 (9,5) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,33 (0,16) EUR

  * Rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 innehåller statliga stöd uppgående till 1,3 MEUR på grund av Corona. Stödet är redovisat på raden ”Övriga rörelseintäkter och kostnader”.

 

VD KOMMENTAR

Troax ökade orderingången med 59% organiskt under kvartalet, vilket innebär en fortsatt stark ökning av volymer och aktiviteter. Inklusive vårt nyförvärvade bolag i Polen, blir motsvarande siffra för andra kvartalet 84%. I dessa siffror ingår en positiv priseffekt som kan uppskattas till ca 5%. Denna kraftiga ökning jämförs dock med samma kvartal 2020, som var negativt påverkad av coronaeffekter. Ackumulerat så är motsvarande siffror 43% organiskt och 63% inklusive förvärv och valuta. Här kan priseffekten uppskattas till ca 3%. Aktiviteten i kvartalet blev bättre än beräknat och kännetecknas av en fortsatt stark orderingång främst från större kunder inom automatiserade lager (drivet av behovet av ökade e-handelslösningar) men också glädjande nog av en återgång till tidigare högre aktivitetsnivåer hos mindre och medelstora kunder. Vi noterar också detta kvartal viss högre aktivitetsnivå från automotivesektorn även om detta långt ifrån kan betecknas som en god nivå. Generellt skulle vi beteckna efterfrågan från marknaden som mycket starkt, drivet av en återgång till normala nivåer efter Corona, samt en del catch-up effekter från vissa kunder, som nu måste minska sina tidigare eftersläpningar orsakade av pandemin.

Våra produktionsenheter har under kvartalet haft en mycket god beläggning, vilket också återspeglar sig i ett stabilt rörelseresultat för perioden. Den kraftiga ökningen av volymer under andra kvartalet har gjort att enheterna fått anstränga sig till det yttersta för att klara våra åtaganden. Glädjande nog har de klarat detta mycket förtjänstfullt även om det medfört ökade kostnader i form av övertid och inhyrning av personal. Vi har även under detta kvartal haft viss negativ påverkan av sena leveranser av råmaterial, vilket påverkat planering och effektivitet men vi har i stort sett lyckats att hålla kunderna skadeslösa för dessa förseningar. Under kvartalet har vi också fått vidkännas fortsatta kraftiga ökningar av speciellt stålpriset, vilket vi i huvudsak kompenserat oss för hos våra kunder. Det finns dock en viss eftersläpning i prishöjningarna mot kund vilket påverkar kvartalets marginal negativt. Vi räknar med fortsatta prishöjningar på stål under tredje kvartalet och det finns en risk att det fortsätter in i nästa år innan en stabilisering inträffar.

Speciellt glädjande är att utvecklingen orderingångsmässigt varit fortsatt positiv i Nordamerika men även vår europeiska verksamhet visar fina siffror för kvartalet. Tittar vi på faktureringen för kvartalet så kan vi även lyfta fram goda ökningar i UK och våra Nya marknader.

Vårt nyförvärv Natom Logistic i Polen, har också visat en fortsatt god utveckling under kvartalet både orderingångsmässigt och i resultat. Vi har under det första halvåret investerat i en ny byggnad i Polen utanför Poznan, där vi har tänkt oss att dagens två produktionsenheter ska slås samman till en stor under 2021/22. Integrationsarbetet har tagit ny fart i och med att lock downs nu i stort sett försvunnit.

Bruttomarginalen är positivt påverkad av ett gott kapacitetsutnyttjande och försäljningspriserna har, med viss eftersläpning, fortsatt att öka under kvartalet. Kostnaderna bedöms vara under kontroll och tillsammans med den goda försäljningsvolymen innebär detta att Troax levererar ett all time high resultat i kvartalet.

Sammantaget betyder detta att rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 15,4 MEUR med en marginal på cirka 22,8%. Ackumulerat uppgår rörelseresultatet till 26,4 MEUR viltet ger en marginal på 21,6% att jämföra med 16,8% föregående år. Nettoresultatet uppgår till 11,6 MEUR för kvartalet jämfört med 4,7 MEUR föregående år. Inga större förändringar har skett avseende rörelsekapitalets utveckling jämfört med föregående år förutom förvärvet av vårt polska bolag under fjärde kvartalet 2020. Vi är fortfarande något höga beträffande lagervärde men för närvarande är detta något som ökar säkerheten i vår verksamhet. Efter kvartalets utgång så har vi förvärvat ABB:s verksamhet inom aluminium skydd vilket stärker Troax produkterbjudande speciellt i Europa och Nordamerika.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

 

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 17 augusti 2021, kl. 16:00 CET.
Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31

thomas.widstrand@troax.com

 

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021, kl. 12:30 CET.