Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Delårsrapport Januari – Juni 2022

Hillerstorp 16 augusti 2022, 12:30 CET

Fortsatt god aktivitet i kvartalet

APRIL – JUNI

 • Orderingången för kvartalet ökade med 5 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 72,6 (69,3) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 1 procent.   
 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 15 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 77,9 (67,5) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 12 procent.  
 • Rörelseresultatet minskade till 13,7 (15,4) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 17,6 (22,8) procent.
 • Finansnetto var -0,3 (-0,2) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 10,5 (11,6) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,18 (0,19) EUR.

JANUARI – JUNI

 • Orderingången för perioden ökade med 10 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 147,1 (133,8) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 8 procent.
 • Nettoomsättningen för perioden ökade med 21 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 147,5 (122,2) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 19 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 26,2 (26,4) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 17,8 (21,6) procent.
 • Finansnetto var -0,5 (-0,4) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 19,8 (20,0) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,33 (0,33) EUR.

VD KOMMENTAR

Troax ökade orderingången även detta kvartal, dock med en modest siffra på 5% vilket i sin helhet är att hänföra till prisförändringar och valuta. Exklusive prisförändringar blev det en negativ tillväxt på cirka 10% under kvartalet, vilket med tanke på den mycket starka orderingången i kvartal 2, 2021 ändå får betecknas som stabilt och acceptabelt. Vi har haft en fortsatt god aktivitet under kvartalet generellt, men noterar att de stora projekt som vi hade under 2021 inom automatiserade lager har minskat kraftigt i antal. Vår tidigare slutsats om att flera kunder ’överinvesterat’ under 2021 kvarstår, vilket medför att aktiviteterna från detta viktiga delsegment har varit och kommer att vara lägre, under resten av året. Exklusive order från stora kunder inom automatiserade lager har orderingången i kvartalet varit i paritet med föregående år, även om priseffekterna på grund av genomförda stålprisökningar exkluderas.

Med undantag av kunder inom automatiserade lager, vilket omnämnts ovan, så är efterfrågan under andra kvartalet fortsatt stark och vi ser inga tecken på någon minskad aktivitet hos våra kunder. Efterfrågan hos automotive har varit som tidigare kvartal, men en viss ökad förfrågningsaktivitet har märkts under perioden. Den svaga efterfrågan hos automatiserade lagerkunder märks mest i Nordamerika där orderingången har varit låg i perioden. Övriga marknader har generellt haft en bra eller stabil utveckling. Vi noterar en särskilt glädjande utveckling i kvartalet i ’Nya marknader’, där vi ökat orderingången nominellt med 50% mot föregående år.

Faktureringen har varit god och visar en liknande nivå som föregående år, prisökningar exkluderat. Under normala omständigheter skulle då resultatet för koncernen bättre följt med faktureringsökningen, men som en stor stålförbrukare så har vi drabbats negativt av de mycket stora prisökningar på stål, som skett efter det tragiska kriget i Ukraina startade. Vi har igen, i samråd med våra kunder höjt priserna för att kompensera för de ökade stålpriserna, men har som vi tidigare informerat om, en viss eftersläpning i ökningarna till våra kunder. Vi har också försökt att minska de stora påfrestningarna för våra trogna kunder genom att vara mer flexibla med prissättningen under detta turbulenta kvartal. Mot slutet på kvartalet började stålpriserna att stabilisera sig och även gå ned, vilket innebär att Troax har goda möjligheter att återvända till tidigare nivåer på marginaler. Troax har således en bättre position vid utgången av andra kvartalet jämfört med det första kvartalet gällande stålprisutvecklingen.

Våra produktionsenheter har igen under kvartalet haft en fortsatt mycket god beläggning, drivet av god orderingång under de senaste kvartalen. Detta medför en bra täckning av fasta kostnader, vilket också återspeglar sig i rörelseresultatet, trots en kraftigt kännbar negativ effekt från prishöjningar på främst stål, men också förpackningsmaterial, energi och frakter. Undantaget från detta gäller vår fabrik i Kina som i princip varit stängt under större delen av kvartalet på grund av myndighetsrestriktioner från Corona. Detta har medfört vissa problem med leveranser till kunder i Asien, då dessa leveranser fått skickas från Europa eller USA istället. Vi har i stort sett kunnat hålla våra leveranstider till våra kunder men onekligen har fraktproblem ställt saker på sin spets under de senaste månaderna. Troax har generellt inte haft några större leveransproblem till våra kunder men vi noterar att vissa inköpta detaljer innehållande halvledare, har fortsatt väldigt långa ledtider och även svårt att få leveransbesked. 

Vårt senaste större nyförvärv Natom Logistic i Polen visar även detta kvartal en fortsatt god utveckling både orderingångsmässigt och resultatmässigt. Den nya byggnad som vi under 2021 investerade i har nu fyllts med utrustning och vi har även kraftigt ökat kapaciteten för hyllor under 2022. Troax senaste förvärv, Claitec i Spanien, har också haft en god utveckling under kvartalet och vi har börjat sälja in deras lösningar i mindre skala, till intresserade Troax kunder.

Bruttomarginalen är som ovan beskrivet fortfarande negativt påverkad av eftersläpningen i prishöjning mot kund. Under ’normala’ omständigheter skulle vi nu börja närma oss våra målsättningar beträffande marginal, men på grund av effekten från kriget i Ukraina, bedömer vi att det kommer att ta ytterligare kvartal innan den börjar stabilisera sig på en högre nivå. Vi har mot slutet av kvartalet börjat hämta upp eftersläpningen från mars/april 2022 marginalmässigt och jobbar nu tillsammans med kunderna för att stabilisera prisnivåerna baserat på dagens situation. Sammantaget innebär detta att Troax har ett lägre resultat än det starka andra kvartalet 2021. Trots eftersläpningarna på prissidan så levererar Troax ett rörelseresultat på 17,6%, som visserligen är lägre än 2021, men ändå på en acceptabel nivå.

Totalt för halvåret betyder detta att rörelseresultatet uppgick till 26,2 MEUR vilket är i paritet med föregående år. Rörelsemarginal är dock lägre med 17,8%, att jämföra med 21,6% 2021. Nettoresultatet för det andra kvartalet uppgår till 10,5 MEUR för kvartalet jämfört med 11,6 MEUR föregående år. Vi har medvetet haft fortsatt höga lagernivåer jämfört med samma period föregående år för att säkerställa en god leveransförmåga till våra kunder. Troax har en fortsatt stabil finansiell situation och ser möjligheter att fortsätta att söka intressanta kompletterande företag att förvärva.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 16 augusti 2022, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022, kl. 12:30 CET.