Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Delårsrapport Januari-Mars 2021

Hillerstorp 26 april 2021, 12:30 CET

 

Väsentligt förbättrat resultat för Troax för första kvartalet
 

JANUARI – MARS

  • Orderingången ökade med 45 procent och uppgick till 64,5 (44,6) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 29 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Nettoomsättningen ökade med 34 procent och uppgick till 54,7 (40,8) MEUR. Justerat för valuta och förvärv ökade nettoomsättningen med 19 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet ökade till 11,0 (6,5) MEUR. Rörelseresultatet innehåller inga statliga stöd på grund av Coronapandemin.
  • Rörelsemarginalen ökade till 20,1 (15,9) procent.
  • Finansnetto var -0,2 (-0,2) MEUR.
  • Resultat efter skatt ökade till 8,4 (4,8) MEUR.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,14 (0,08) EUR.

 

VD KOMMENTAR

Troax ökade orderingången med 45% under kvartalet, vilket innebär en mycket stark början på året och en fortsättning från den goda nivån, som vi kunde redovisa i Q4 2020. Exklusive vårt nyförvärvade bolag i Polen blir motsvarande siffra för första kvartalet 27%, vilket fortfarande är en god ökning. Kvartalet blev mindre turbulent än beräknat och kännetecknas av en fortsatt stark orderingång främst från större kunder inom automatiserade lager (drivet av behovet av ökade e-handelslösningar). Vi noterar också en viss högre aktivitetsnivå från automotivesektorn även om detta långt ifrån kan betecknas som en god nivå. Fortfarande är den generella efterfrågan och aktivitetsnivån i marknaden under det normala, drivet av fortsatta begränsningar på grund av pandemieffekter speciellt i södra delen av Europa. Trots att helhetsintrycket ifrån första kvartalet är klart positivt så tror vi att denna höga orderingångsnivå inte är helt representativt för marknadsaktiviteterna generellt.

Våra produktionsenheter har under kvartalet haft en god beläggning, vilket också återspeglar sig i ett stabilt rörelseresultat för perioden. Vi har under den första delen av kvartalet haft viss negativ påverkan av sena leveranser av råmaterial, vilket påverkat planering och effektivitet men vi har lyckats att hålla kunderna skadeslösa för dessa förseningar. Under kvartalet har vi också fått vidkännas kraftiga ökningar av speciellt stålpriset, vilket vi i huvudsak kompenserat oss för hos våra kunder. Det finns dock en risk för att denna turbulenta utveckling fortsätter under nästa kvartal och att vi tvingas ta till ytterligare åtgärder för att kompensera dessa kostnadshöjningar.

Speciellt glädjande är att utvecklingen varit fortsatt positiv i Nordamerika, både ur effektivitetssynpunkt och resultat. Omsättningen har ökat kraftigt i denna region, tillsammans med UK. För övriga regioner så har det varit en stabil utveckling i Kontinentaleuropa och Norden och en klart positiv utveckling både i Kina och på Nya Marknader.

Vårt nyförvärv Natom Logistic i Polen, har också visat en god utveckling under kvartalet både orderingångsmässigt och i resultat, varför strategin så långt med detta förvärv, har visat sig fungera väl. Vi har under kvartalet investerat i en ny byggnad i Polen utanför Poznan, där vi har tänkt oss att dagens två produktionsenheter ska slås samman till en stor under 2021/22. Integrationsarbetet fortsätter även om det har varit problem med fysiska besök i Polen på grund av lock downs.

Bruttomarginalen är positivt påverkad av ett gott kapacitetsutnyttjande och försäljningspriserna har ökat mot slutet av kvartalet. Kostnaderna bedöms vara under kontroll och tillsammans med den goda försäljningsvolymen innebär detta att Troax levererar ett all time high resultat för kvartalet.

Sammantaget innebär detta att rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 11,0 MEUR med en marginal på cirka 20%. Nettoresultatet uppgår till 8,4 MEUR för kvartalet jämfört med 4,8 MEUR föregående år. Inga större förändringar har skett avseende rörelsekapitalets utveckling jämfört med föregående år. Vi är fortfarande något höga beträffande lagervärde men för närvarande är detta något som ökar säkerheten i vår verksamhet.

 

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 26 april 2021, kl. 16:30 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31

thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021, kl. 12:30 CET