Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Delårsrapport januari – mars 2022

Hillerstorp 27 april 2022, 12:30 CET

Högsta orderingången någonsin i kvartalet

Januari- Mars

  • Orderingången för kvartalet ökade med 16 procent jämfört med samma period föregående år både före och efter valuta och uppgick till 74,5 (64,5) MEUR. 
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 27 procent jämfört med samma period föregående år både före och efter valuta och uppgick till 69,6 (54,7) MEUR.
  • Rörelseresultatet ökade till 12,5 (11,0) MEUR.
  • Rörelsemarginalen minskade till 18,0 (20,1) procent.
  • Finansnetto var -0,2 (-0,2) MEUR.
  • Resultat efter skatt ökade till 9,3 (8,4) MEUR.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,16 (0,14) EUR.

VD KOMMENTAR

Troax ökade orderingången med 16% organiskt under kvartalet, vilket mestadels kommer från prishöjningar och mindre från rena volymökningar. Vi har haft en stigande order- och marginaltrend under kvartalet och fortfarande ser marknaden stark ut, även om prishöjningar och andra problem, förr eller senare kan komma att dra ned på investeringsviljan hos våra kunder. Vi noterar att den starka orderingången från automatiserade lager håller i sig, men på en lägre nivå än under 2021. Några projekt, främst i Nordamerika, har försenats eftersom kunderna senarelagt dessa. Kvartalets ökning i orderingång härrör främst från en generell ökning av mindre och medelstora projekt hos ett stort antal kunder runt om i världen. Europa har under kvartalet haft en god utveckling medan den varit lite svagare i Nordamerika och Asien. I likhet med föregående kvartal noterar vi viss högre aktivitetsnivå från automotivesektorn, även om denna nivå fortfarande får betecknas som låg. Generellt skulle vi återigen beteckna efterfrågan från marknaden som stark, drivet av en nödvändighet att i många fall öka produktionskapaciteter, då flaskhalsar uppträtt på olika ställen efter att pandemin släppte i mars 2021. Vi räknar med en fortsatt god efterfrågan de kommande månaderna. Faktureringen för kvartalet blev 27% högre än motsvarande kvartal föregående år, vilket motsvarar en volymtillväxt i storleksordningen 12-13%. Denna ökning bedöms vara över marknadstillväxten under detta kvartal. Vi har en stark försäljningsutveckling för de flesta geografiska regioner under första kvartalet.

Våra produktionsenheter har igen under kvartalet haft en fortsatt mycket god beläggning, drivet av god orderingång under de senaste kvartalen. Detta medför en bra täckning av fasta kostnader, vilket också återspeglar sig i rörelseresultatet, trots en fortsatt kännbar negativ effekt från prishöjningar på stål, förpackningsmaterial, energi och frakter. Viss kostnadsökning uppkom under kvartalet i våra fabriker, då frånvaron ökade kraftigt, främst på grund av pandemin. Denna effekt har sedan under mars stabiliserats på en normal nivå. Vi har återigen, i samråd med våra kunder, höjt priser för att i möjligaste mån kompensera oss för stålprishöjningar, men har fortsatt en viss tidsmässig eftersläpning. Vi såg en viss stabilisering av stålpriser mot slutet av 2021, men måste nu informera om att priserna ökat kraftigt mot slutet av kvartal 1 2022. Detta beror givetvis på kriget i Ukraina som medfört en generell brist på stål i Europa, åtminstone kortsiktigt. Vi tror att vi ska kunna upprätthålla leveransförmågan under den kommande turbulenta perioden. För närvarande är det korta överenskommelser med leverantörerna som gäller. Vi kommer därför att tvingas fortsätta med prishöjningar mot kund framåt i tiden, tills inköpspriserna börjat stabilisera sig. 

Vårt nyförvärv Natom Logistic i Polen visar även detta kvartal en fortsatt god utveckling både orderingångsmässigt och i resultat. Den nya byggnad som vi under 2021 investerade i, har nu fyllts med utrustning och vi har även tagit emot leverans av en ny produktionslinje för hyllor, varför vår kapacitet i Polen under 2022 kommer att öka betydligt.

Bruttomarginalen är som ovan beskrivet fortfarande negativt påverkad av eftersläpningen i prishöjning mot kund. Under ’normala’ omständigheter skulle vi nu börja närma oss våra målsättningar beträffande marginal, men på grund av effekten från kriget i Ukraina, bedömer vi att det kommer att ta ytterligare kvartal innan den börjar stabilisera sig på en högre nivå. Vi har mot slutet av kvartalet, börjat hämta upp eftersläpningen från 2021 marginalmässigt, men jobbar nu tillsammans med kunderna för att minimera skadeverkningar av prishöjningar som uppkommit mot slutet av första kvartalet. Kostnaderna bedöms vara under kontroll och tillsammans med den goda försäljningsvolymen, innebär det att Troax levererar ett resultat för kvartalet som är 13% bättre än föregående år.

Sammantaget betyder detta att rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 12,5 MEUR med en marginal på cirka 18%. Motsvarande siffror för samma kvartal föregående år, var 11,0 MEUR och 20%. Nettoresultatet uppgår till 9,5 MEUR för kvartalet jämfört med 8,4 MEUR föregående år. Vi har medvetet ökat lagernivåer jämfört med samma period föregående år och den goda faktureringen har medfört ett ökat rörelsekapitalbehov för första kvartalet i år.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 27 april 2022, kl. 16:30 CET.
Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31

thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022, kl. 12:30 CET.