No relevant products found.
No relevant pages found.

Delårsrapport januari – mars 2023

JANUARI – MARS

  • Orderingången för kvartalet minskade med 6 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 69,9 (74,5) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 7 procent.   
  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 3 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 67,8 (69,6) MEUR. Justerat för valuta och förvärv minskade omsättningen med 4 procent.  
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade till 12,7 (12,8) MEUR
  • Rörelsemarginalen före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA marginal) ökade till 18,7 (18,4) procent.
  • Finansnetto var -0,6 (-0,2) MEUR.
  • Resultat efter skatt minskade till 8,9 (9,3) MEUR.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 (0,16) EUR.

VD KOMMENTAR

Troax orderingång minskade något under första kvartalet. Detta var väntat, då efterfrågan ifrån internationella kunder inom Automatiserade lager i stort sett förvunnit sedan andra halvåret 2022. Denna trend förväntas hålla i sig under hela 2023. Dock har vi noterat en viss ökning av efterfrågan inom detta segment hos mindre och medelstora aktörer, vilket är en signal på att den långsiktiga trenden är fortsatt positiv. Positivt är också att vi inte noterat någon nämnvärd nedgång inom övriga kundsegment, utan förfrågningar och order har fortsatt på en någorlunda jämn nivå under kvartalet. Någon minskning på grund av en allmän nedgång av efterfrågan har inte kunnat märkas.

Efterfrågan hos automotive har varit högre än tidigare kvartal. Vi har sedan ett par kvartal tillbaka noterat ökade offertförfrågningar från automotive och detta har nu under första kvartalet manifesterat sig i en högre orderingång. Den svaga efterfrågan hos kunder inom Automatiserade lager märks mest i Natom Logistic (en del av Kontinentaleuropa) och Storbritannien, där orderingången har varit låg i perioden. Faktureringsmässigt har vi dock kunnat hålla uppe siffrorna generellt genom att våra trogna mindre och medelstora kunder fortsatt att köpa i oförminskad takt. Sammantaget för första kvartalet är orderingången 7% lägre än 2022, när vi exkluderar förvärvade bolag.

Faktureringen har varit god även om vi visar en något lägre nivå än föregående år för jämförbara bolag. Drar vi bort prisökningar så blir volymminskningen i storleksordningen 10%, helt hänförbar till kunder inom Automatiserade lager. Detta syns i siffrorna för Storbritannien och Kontinentaleuropa. Övriga regioner har haft en god utveckling.

Bruttomarginalen har undan för undan förbättrats och börjar närma sig koncernens mål på 39-40%. Bakom detta döljer sig att inköpskostnader av olika slag varit relativt stabila under perioden samtidigt som våra tidigare gjorda prishöjningar slagit igenom till fullo. Marginalen är dock negativt påverkad av mindre volymer, speciellt i vår polska fabrik under första kvartalet. Vi har dragit ned på våra fasta kostnader under första kvartalet 2023 i våra enheter i Chicago och Polen. Vi har också under kvartalet fortsatt att dra ned våra lagernivåer, vilket givetvis också påverkar beläggningssituationen negativt.

Vi har i kvartalet fortsatt att investera långsiktigt för fortsatt kapacitetstillväxt och för ökad produktivitet, främst i Natom Logistic i Polen, där ytterligare produktionsutrustning tagits i bruk. Vi håller också på att delvis flytta produktionen från en gammal hyrd fabrik, till vår egen ägda i Sroda, Polen. Verksamheten i Hillerstorp håller på att byggas ut ytterligare under 2023 och markarbeten är i stort sett färdiga. Det under 2022 förvärvade bolaget i Spanien, Claitec, har under kvartalet haft en god utveckling. Detsamma kan sägas om det mindre bolaget Svenska Cykelrum som förvärvades i slutet av 2022 och som håller på att integreras i vår nordiska verksamhet.

Den förbättrade bruttomarginalen kan ses också i en förbättrad EBITA marginal, där vi trots en viss volymminskning i våra fabriker, överträffar marginalen för samma period föregående år. I absoluta tal är EBITA på nästan samma nivå som 2022, trots volymminskningen.

Kassaflödet har varit bra under det första kvartalet och positivt påverkat av neddragningar av lagernivåer. Detta innebär att Troax har en fortsatt stabil finansiell situation och ser goda möjligheter att fortsätta att söka intressanta kompletterande företag att förvärva.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 26 april 2023, kl. 16:30 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023, kl. 12:30 CET.