Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Delårsrapport januari – mars 2024

Hillerstorp 22 april 2024, 12:30 CET

JANUARI – MARS

  • Orderingången för kvartalet ökade med 3 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 72,3 (69,9) MEUR. Justerat för valuta och förvärv minskade orderingången med 7 procent.   
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 5 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 70,9 (67,8) MEUR. Justerat för valuta och förvärv minskade omsättningen med 6 procent.  
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA) minskade till 11,0 (12,7) MEUR
  • Rörelsemarginalen före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA marginal) minskade till 15,5 (18,7) procent.
  • Finansnetto var -1,3 (-0,6) MEUR.
  • Resultat efter skatt minskade till 6,7 (8,9) MEUR.
  • Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,13 (0,16) EUR.
  • Redovisat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,11 (0,15) EUR.
  • Martin Nyström tillträder som verkställande direktör den 1 juni 2024.

VD KOMMENTAR

Första kvartalet 2024 kan beskrivas ungefär som en fortsättning på fjärde kvartalet med undantag av att resultatet är lägre. Orderingången började svagt efter årsskiftet, men har successivt förbättrat sig under perioden. Totalt visar vi en ökning med 3 procent, men exklusive vårt nyförvärvade bolag Garantell, så blir det en organisk minskning i kvartalet med 7 procent. Detta hänförs i huvudsak till en negativ påverkan på efterfrågan i Norden på grund av den vikande byggkonjunkturen samt att den förväntade ökningen av order från bilindustrin i USA, inte kom som planerat. Vi räknar inte med att vi förlorat marknadsandelar utan att det är fråga om en förskjutning i tiden. Efterfrågan inom automatlager har fortsatt varit på en låg nivå i perioden. I likhet med fjärde kvartalet är många kunder försiktiga och skjuter på större investeringar tills ränteläget är mer förmånligt. Sammanfattningsvis, har de flesta kund segmenten en fortsatt stabil utveckling under kvartalet med undantag av en fortsatt svag utveckling i Nordamerika inom automotive samt en generellt fortsatt låg aktivitet inom automatlagersegmentet. Orderingången från automotive i Europa var igen hög i detta kvartal och fler projekt är i pipeline. 

Ur ett geografiskt perspektiv noterar vi under kvartalet en stabil orderingång i Kontinentaleuropa, förbättringar i UK samt Nya marknader jämfört med 2023.

Faktureringen är 5 procent högre än föregående år, men exkluderat nyförvärvade bolag blir det istället en minskning med 6 procent. 

Bruttomarginalen som successivt förbättrades under 2023 är för detta kvartal på en något lägre nivå. Detta beror inte på prisförändringar mot marknaden, utan är hänförligt till lägre volym i några producerande enheter, samt stängning av en enhet i Polen, där vi nu har konsoliderat verksamheten i en ny fabrik utanför Poznan. Denna stängning medför att vi kommer att reducera bemanningen med ca 25 personer från 1 april. Förutom engångskostnader för denna stängning har vi också i kvartalet startat vår nya fabrik i Kina, vilket också medfört vissa uppstartkostnader. Skulle vi ta bort dessa kostnader, är bruttovinstmarginalen i stort sett i paritet med koncernens mål.  

Det mot slutet av 2023 förvärvade bolaget Garantell, har fortsatt en sund utveckling även om detta bolag känner av den lägre efterfrågan i Norden på källarförråd samt generellt på hyllprojekt. Vi var medvetna om bolagets exponering mot  dessa marknader, så detta kommer inte som en överraskning och påverkar inte vår långsiktiga positiva syn på bolagets potential.

Av ovanstående skäl är EBITA-marginalen lägre för kvartalet. Vi har också noterat en högre säljkostnad än normalt under kvartalet, baserat på hög aktivitet inom mässor och marknadsföring. I absoluta tal är EBITA 11,0 M€ att jämföra med 12,7 M€ föregående år. EBITA marginalen uppgår i kvartalet till 15,5 procent att jämföra med 18,7 procent föregående år. Hade vi hypotetiskt inte haft ovan nämnda engångskostnader hade rörelsemarginalen (EBITA) varit i storleksordningen 17 procent. 

Kassaflödet har varit lågt under första kvartalet men förväntas att förbättra sig under året. Förvärvsintresset är fortsatt högt.

Med dessa kommentarer till första kvartalet ber jag att önska min efterträdare Martin Nyström, lycka till.
Stort tack till alla läsare för intresset under de gångna åren!

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 22 april 2024, kl. 16:30 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/sv/investerare/pressmeddelande/

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31

thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2024, kl. 12:30 CET.