Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Delårsrapport Januari – September 2022

Hillerstorp 25 oktober 2022, 12:30 CET

JULI – SEPTEMBER

 • Orderingången för kvartalet minskade med 9 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 62,0 (68,5) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 13 procent.   
 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 71,3 (65,5) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 7 procent.  
 • Rörelseresultatet minskade till 12,9 (14,7) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 18,1 (22,4) procent.
 • Finansnetto var -0,2 (-0,3) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 9,9 (11,1) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,17 (0,19) EUR.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Orderingången för perioden ökade med 3 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 209,1 (202,3) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 1 procent.
 • Nettoomsättningen för perioden ökade med 17 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 218,8 (187,7) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 15 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 39,1 (41,1) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 17,9 (21,9) procent.
 • Finansnetto var -0,7 (-0,7) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 29,7 (31,1) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 (0,52) EUR.

VD KOMMENTAR

Troax minskade orderingången detta kvartal, vilket var väntat, då signalerna ifrån internationella kunder inom Automatiserade lager, har varit att orderingången till företag som Troax kommer att vara svag både 2022 och 2023. Tidigare under året har vi till stor del kunnat kompensera denna nedgång med organisk tillväxt inom andra områden, men detta uppnåddes inte detta kvartal. Förutom för detta segment, har vi haft en fortsatt god aktivitet under kvartalet generellt och har inte noterat någon minskning av förfrågningar som skulle tyda på en mer allmän nedgång.

Efterfrågan hos automotive har varit som tidigare kvartal, men en fortsatt ökad förfrågningsaktivitet har märkts under perioden. Den svaga efterfrågan hos automatiserade lagerkunder märks mest i Nordamerika där orderingången har varit låg i perioden. Övriga marknader har generellt haft en bra eller stabil utveckling, men i vissa fall ändå en vikande trend mot 2021. Mest positiv har utvecklingen i kvartalet  orderingångsmässigt varit i Norden och på våra övriga marknader. Vår uppfattning är att effekterna på marknaden av covid, i form av högre efterfrågan hos kunder, helt ebbat ut och vi nu har en ’normal’ marknadssituation. Vår slutsats är att efterfrågan nu följer den långsiktiga trenden och den väldigt positiva avvikelsen som vi såg under 2021 är nu borta.

Faktureringen har varit god även om vi visar en något lägre nivå än föregående år, prisökningar exkluderat. Under normala omständigheter skulle då resultatet för koncernen hamnat på en liknande nivå som föregående år, men vi har fortsatt haft en eftersläpning i priset på råmaterial, främst stål, vilket påverkat bruttomarginalen fortsatt negativt. Här påverkar tyvärr negativt, vårt beslut att öka våra lager, för att säkerställa leveranser till kunderna under sommaren. Det har inneburit att vi först mot slutet av detta kvartal kunnat dra viss nytta av lägre inköpspriser på stål. Detta kommer att steg för steg förbättras under sista kvartalet i år men få full effekt först nästa år. Vi har, som tidigare meddelats, i samråd med våra kunder höjt priserna för att kompensera för de ökade stålpriserna och noterar att dessa höjningar börjar ha en positiv påverkan mot slutet av kvartalet. För det tredje kvartalet räknar vi med ca 17 procents prishöjning jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Våra produktionsenheter har igen under kvartalet haft en fortsatt god beläggning men uppnår inte föregående års mycket höga nivåer på grund av den minskade aktiviteten hos automatlagerkunder. Detta medför en fortsatt bra täckning av fasta kostnader, men dock på en lägre nivå än jämfört med 2021. Vi har också under kvartalet varit tvungna att ta extra kostnader för frakter till Asia/Pacific, eftersom vår kinesiska fabrik till stor del var stängd under andra kvartalet och leveranser har fått ske från våra amerikanska och svenska fabriker. 

Vårt senaste större nyförvärv Natom Logistic i Polen visar detta kvartal en svagare utveckling eftersom deras huvudsakliga fokus är automatlagerkunder. Troax fortsätter att investera i den polska verksamheten och har under kvartalet tagit i bruk en ny maskin för att göra avdelare till hyllor. Troax förvärv tidigare i år, Claitec i Spanien, har haft en god utveckling under kvartalet men lider av långa ledtider på halvledare till vissa av deras lösningar. Efter kvartalets slut har vi även gjort ett mindre förvärv i Sverige, Svenska Cykelrum AB, som kommer att komplettera förrådslösningar till kunder i flerfamiljshus. Detta är främst en nordisk lösning som vi ser det för närvarande.

Bruttomarginalen är delvis negativt påverkad av eftersläpningen i prishöjningen mot kund, men den större effekten kommer av vårt medvetna beslut att öka lagernivån för att säkra servicenivån mot våra kunder. Därmed har vi nu förbrukat stål som varit inköpt tidigare under året, för ett högre pris. Trots dessa effekter på bruttomarginalen, som förväntas rätta till sig framöver, så levererar Troax en rörelsemarginal på 18,1%. Rörelseresultatet i kvartalet uppgår till 12,8 MEUR att jämföra 14,7 MEUR föregående år. 

Totalt för de första 9 månaderna 2022, betyder detta att rörelseresultatet uppgick till 39,1 MEUR vilket är 2 MEUR lägre än föregående år. Rörelsemarginalen uppgår till 17,9% att jämföra med 21,9% motsvarande period 2021. I det korta perspektivet är såklart minskningen en besvikelse, men höjer vi blicken kan vi konstatera att resultatet är 76 procent över motsvarande period 2020 – jämförelsen med 2021 blir utmanande på grund av den mycket kraftiga tillväxten under det året. Vi har nu börjat dra ned våra lagernivåer eftersom vi under det tredje kvartalet sett en klar förbättring av ledtider och tillgänglighet av material. Kassaflödet har varit starkt under det tredje kvartalet och medför att Troax har en fortsatt stabil finansiell situation och ser goda möjligheter att fortsätta att söka intressanta kompletterande företag att förvärva.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 25 oktober 2022, kl. 16:30 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press

For additional information, please contact:

Thomas Widstrand
President and CEO
Troax Group AB
Box 89
SE-335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022, kl. 12:30 CET.