Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE, Hillerstorp den 25 maj 2020, kl. 08.30 CET

Aktieägarna i Troax Group AB (publ) (556916-4030) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020 kl 15.00 på bolagets kontor, Tyngel, 335 04 Hillerstorp. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid-19 coronaviruset avser Troax Group AB att hålla årsstämman mycket kort och effektiv. Ingen förtäring eller mingel kommer att erbjudas. Planerade anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd som beräknas till cirka 15 minuter. Inga styrelseledamöter utöver styrelsens ordförande kommer att delta och koncernens ledande befattningshavare kommer närvara i begränsad omfattning. Ett anförande av verkställande direktören kommer att läggas ut på bolagets webbplats efter stämmans avslutande. Aktieägare som är sjuka, har haft kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan uppmanas rösta via ombud. 

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 18 juni 2020;
 • dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 18 juni 2020 under adress Troax Group AB, Box 89, 335 04 Hillerstorp, eller per telefon 0370-828 00, eller via e-post arsstamma@troax.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt antal (ett eller högst två) biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas enbart för årsstämman 2020 (se för ytterligare information nedan under punkten I). För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.troax.com. Om deltagandet sker med stöd av fullmakt bör denna sändas in till ovanstående adress så att den når bolaget i god tid före stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken den 18 juni 2020 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Årsstämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. VD:s anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om        
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Redogörelse för valberedningens arbete
 2. Fastställande av principer för valberedningen
 3. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 4. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 5. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 6. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 7. Val av revisor och revisorssuppleant
 8. Förvärv och överlåtelse av egna aktier
 9. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 10. Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
 11. Stämmans avslutande

C. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2020 AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-16 SAMT MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I TROAX GROUP AB (publ)

Instruktion för valberedningen
Med stöd av instruktionerna för valberedning och av uppgifter i Euroclear Swedens ägarregister har valberedningen inför årsstämman 2020 i Troax Group AB (publ) bestått av Johan Hjertonsson (ordf.), Investment AB Latour, Jan Särlvik, Nordea Fonder, Lilian Fossum Biner, Handelsbanken och Jan Svensson, ordförande i Troax Group.

Valberedningen har hållit två sammanträden och har därutöver gjort löpande avstämningar via telefon och e-mail. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsens ordförande Jan Svensson föreslås som ordförande vid årsstämman.

Fastställande av principer för valberedningen (punkt 11)
Valberedningen föreslår följande procedur för utseende av valberedning:

Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti varje år. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad.1) Envar av dessa ägare är berättigad att utse en ledamot att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa tre utsedda ledamöter bör vara någon av styrelsens ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse en ledamot till valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa aktieägare. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen så beslutar, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt arbete, ska valberedningen äga rätt att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt. Fullständigt förslag avseende inrättande av principer för valberedningen framgår av särskild bilaga och hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.troax.com.

1) Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 12)
Valberedningens förslag är att antalet stämmovalda styrelseledamöter under kommande mandatperiod ska vara sex stycken. Utöver dessa sex ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter vilka inte väljs av bolagsstämman.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 13)
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och att inga revisorssuppleanter utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 14)
Valberedningen föreslår att ingen ökning av styrelsearvode sker. Arvodet föreslås utgå med 540 000 (540 000) kronor för styrelsens ordförande och till vardera 250 000 (250 000) kronor för övriga årsstämmovalda ledamöter med undantag för den verkställande direktören. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 1 540 000 (1 540 000) kronor. Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån. Valberedningen föreslår vidare att arvode för revisionsutskottsarbete skall utgå med 100 000 (100 000) kronor till ordförande och 75 000 (75 000) kronor till ledamot samt arvode för ersättningsutskotts-arbete med 50 000 (50 000) kronor till ordförande och 25 000 (25 000) kronor för ledamot. Valberedningen har genomfört en analys av arvodena jämfört med liknande bolag baserat på ett flertal olika mått av storlek och komplexitet. Utfallet av denna analys motiverar enligt valberedningen, med hänsyn tagen till den rådande situationen där effekter relaterade till coronaviruset i dagsläget är svåra att förutse, att inte föreslå någon höjning av styrelsearvodena. Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 15)
Valberedningen föreslår omval av Eva Nygren, Anna Stålenbring, Fredrik Hansson, Bertil Persson och Thomas Widstrand. Valberedningen förslår nyval av Anders Mörck. Jan Svensson har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anders Mörck som styrelsens ordförande. Information om föreslagna styrelseledamöter och valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats www.troax.com.

Val av revisor och revisorssuppleant (punkt 16)
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB fram till slutet av årsstämman 2021. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Palmgren fortsätter som huvudansvarig revisor.

D. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9 b, 17-19

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 0,1 EUR, sammanlagt 6,0 MEUR, delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, cirka 34,6 MEUR, balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att 29 juni 2020 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 6 juli 2020 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet ska i första hand ha till syfte att kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelsen få ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna aktier ska kunna användas att täcka bolagets åtaganden enligt föreslaget köpoptionsprogram i punkten 19. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen eller som vid överlåtelse enligt utställda köpoptioner motsvarar ett pris som fastställts av oberoende rådgivare såsom marknadsmässigt vid utgivandet av optionerna.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen har upprättat ett förslag till nya riktlinjer, anpassade till nya regler i Aktiebolagslagen. Styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer kan läsas i en särskild bilaga till denna kallelse, benämnd ”Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Troaxkoncernen”, och finns på bolagets hemsida www.troax.com.

 1. Allmänt
   

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra ledande befattningshavare som ingår i koncernens ledningsgrupp. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, exempelvis köpoptionsprogram.
 

 1. Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet
   

Troax strategi är att utveckla innovativa säkerhetslösningar med högkvalitativa, metallbaserade nätpanelslösningar för att uppfylla behoven av skyddad och säker förvaring samt att fungera som maskinskydd och lageravskiljare. För mer information om affärsstrategin se bolagets årsredovisning på bolagets hemsida www.troax.com. Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för bolaget att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare för att framgångsrikt kunna genomföra bolagets affärsstrategi och tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom bolaget. Riktlinjerna ska dessutom bidra till god etik och företagskultur. För att uppnå bolagets affärsstrategi krävs att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

 1. Formerna för ersättning
   

Ersättningen får bestå av fast grundlön, kortsiktig rörlig ersättning (STI), pensionsförmåner samt övriga sedvanliga förmåner vilka beskrivs närmare nedan. Styrelsens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor på den arbetsmarknad och inom det arbetsområde som medarbetaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter vilka möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Gällande grundlön ska ersättningen baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation och grundlönen ska revideras årsvis. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av STI ska kunna mätas under en period om ett år. STI baseras på uppnådda mål och kan uppgå till 0 – 50 procent av grundlönen. Fördelningen mellan fast grundlön och STI ska stå i proportion till medarbetarens befattning och arbetsuppgifter. De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionslösningar om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av grundlönen. Övriga förmåner kan utges och avser i huvudsak bilförmån. Övriga förmåner skall följa praxis i det land där den ledande befattningshavaren har sin hemvist.

 1. Kriterier för utbetalning av STI

STI ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och därmed främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Kriterierna för utbetalning av STI ska i huvudsak baseras på lönsamhetstillväxt baserad på mål som fastställs av ersättningskommittén varje år.
När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av STI avslutats ska det fastställas/bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser STI till verkställande direktören. Såvitt avser STI till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

 

 1. Upphörande av anställning

För ledande befattningshavare gäller för den anställde en uppsägningstid om 3-6 månaders och för arbetsgivaren en uppsägningstid om 6–12 månader. Fast grundlön utgår under uppsägningstiden. Avgångsvederlag ska kunna utgå om max 12 månadslöner i enlighet med gällande anställningsavtal.
Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska enbart kompensera för eventuellt inkomstbortfall till följd av åtagandet om konkurrens-begränsning, och ska vara baserad på den ersättningsnivå som befattningshavaren hade vid tidpunkten för anställningens upphörande.

 

 1. Lön och anställningsvillkor för anställda
   

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.
 

 1. Avvikelser från riktlinjerna
   

Styrelsen ska ha rätt att besluta om att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose koncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna

 

Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett köpoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare. Årsstämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa köpoptioner på maximalt 315 000 aktier, motsvarande maximalt 0,5 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget. Intill tiden för nästa årsstämma ska ledande befattningshavare erbjudas förvärva köpoptioner på maximalt 315 000 aktier. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 3,9 år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2024 – 30 juni 2024. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller. Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 315 000 aktier till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd). Vid tidpunkten för kallelsen innehar Troax Group AB 131,100 egna aktier.

Styrelsen föreslår även att stämman godkänner överlåtelser av aktier som förvärvas enligt punkt 17 för åtaganden under köpoptionsprogram. Beslutsförslaget har beretts av styrelsen i sin helhet. Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Troax aktieägarkollektiv. Sedan tidigare finns det inga utestående program, då programmen som lanserades vid årsstämman 2018 och 2019 ännu inte har utnyttjats. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter.

E. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 60 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 60 000 000 röster. Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen 131,100 aktier i eget innehav.                              

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Troax Group ABs eller ett dotterbolags ekonomiska situation, dels Troax Group ABs förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

G. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar som inför stämman ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Troax Group AB (publ), Tyngel, 335 04 Hillerstorp och på bolagets webbplats: www.troax.com senast tre veckor innan årsstämman samt sändas till de aktieägare som så önskar och uppger adress.

H. MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut avseende punkten 17 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkten 19 gäller ett majoritetskrav om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

I. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Hillerstorp 25 maj 2020

Troax Group AB (publ)

STYRELSEN

 

För ytterligare information:

Thomas Widstrand
VD och Koncernchef
Tel +46 370 828
thomas.widstrand@troax.com

Anders Eklöf
CFO
Tel +46 370 828 25
anders.eklof@troax.com