Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE, Hillerstorp den 4 april 2019, kl. 08.30 CET

Aktieägarna i Troax Group AB (publ) (556916-4030) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl 15.00 på bolagets kontor, Tyngel, 335 04 Hillerstorp.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

 •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 8 maj 2019;
 •  dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 8 maj 2019 under adress Troax Group AB,

Box 89, 335 04 Hillerstorp, eller per telefon 0370-828 00, eller via e-post arsstamma@troax.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt antal (ett eller högst två) biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas enbart för årsstämman 2019 (se för ytterligare information nedan under punkten I). För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.troax.com. Om deltagandet sker med stöd av fullmakt bör denna sändas in till ovanstående adress så att den når bolaget i god tid före stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken den 8 maj 2019 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN 

Förslag till dagordning

 1. Årsstämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. VD:s anförande
 9. Beslut om
  a)    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b)    dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Redogörelse för valberedningens arbete
 11. Fastställande av principer för valberedningen
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Förvärv och överlåtelse av egna aktier
 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 19. Beslut om uppdelning av aktier (split 3:1)
 20. Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare 
 21. Stämmans avslutande

C. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2019 AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-16 SAMT MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I TROAX GROUP AB (publ)

Instruktion för valberedningen

Vid årsstämman 2018 fattades beslut om inrättande av en valberedning inför årsstämman 2019 bestående av Anders Mörck (ordf.), Investment AB Latour, Jan Särlvik, Nordea Fonder, Ulf Hedlundh, Svolder AB och Jan Svensson, ordförande i Troax Group.

Valberedningen har hållit två sammanträden och har därutöver gjort löpande avstämningar via telefon och e-mail. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2) 

Styrelsens ordförande Jan Svensson föreslås som ordförande vid årsstämman.

Fastställande av principer för valberedningen (punkt 11)

Valberedningen föreslår att proceduren för utseende av valberedning ändras från att valberedningen utses av årsstämman till att istället utses baserat på ägande i bolaget den sista bankdagen i augusti enligt följande:

Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti varje år. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad. Envar av dessa ägare är berättigad att utse en ledamot att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa tre utsedda ledamöter bör vara någon av styrelsens ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse en ledamot till valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa aktieägare. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen så beslutar, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt arbete, ska valberedningen äga rätt att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt.

Fullständigt förslag avseende inrättande av principer för valberedningen framgår av särskild bilaga och hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.troax.com.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 12) 

Valberedningens förslag är att antalet stämmovalda styrelseledamöter under kommande mandatperiod ska vara sex stycken. Utöver dessa sex ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter vilka inte väljs av bolagsstämman.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 13)

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och att inga revisorssuppleanter utses.

 Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 14) 

Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvoden enligt följande. Arvodet höjs till 540 000 (500 000) kronor för styrelsens ordförande och till vardera 250 000 (230 000) kronor för övriga årsstämmovalda ledamöter med undantag för den verkställande direktören. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 1 540 000 (1 420 000) kronor.

Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån. Valberedningen föreslår vidare att arvode för revisionsutskottsarbete ska utgå med 100 000 (75 000) kronor till ordförande och 75 000 (50 000) kronor till ledamot samt arvode för ersättningsutskottsarbete med 50 000 (50 000) kronor till ordförande och 25 000 (25 000) kronor för ledamot. Valberedningen har genomfört en analys av arvodena jämfört med liknande bolag baserat på ett flertal olika mått av storlek och komplexitet. Utfallet av denna analys motiverar enligt valberedningen en höjning av nämnda arvoden till de föreslagna nivåerna.

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 15) 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Anna Stålenbring, Eva Nygren, Bertil Persson, Fredrik Hansson och Thomas Widstrand.

Jan Svensson föreslås till omval som styrelsens ordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter och valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats www.troax.com.

Val av revisor och revisorssuppleant (punkt 16)

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB fram till slutet av årsstämman 2020. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Palmgren fortsätter som huvudansvarig revisor.

D. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9 b, 17-20

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 5,00 kronor per aktie, cirka 0,49 Euro motsvarande sammanlagt 100 MSEK eller cirka 9,7 MEUR, delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, cirka 53,4 MEUR, balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att 16 maj 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 21 maj 2019 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 17) 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst en (1) procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet ska ha till syfte att kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram. 

 Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2019, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelsen få ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna aktier ska kunna användas att täcka bolagets åtaganden enligt föreslaget köpoptionsprogram i punkten 20. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen eller som vid överlåtelse enligt utställda köpoptioner motsvarar ett pris som fastställts av oberoende rådgivare såsom marknadsmässigt vid utgivandet av optionerna.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Troax Group AB eftersträvar att erbjuda en total ersättning som är sådan att den förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön ska vara marknadsmässig och ska avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen ska revideras årligen. Rörlig lön får normalt inte överstiga 50 procent av fast lön. Rörlig lön ska baseras på fastställda mål knutna till Troax Group ABs finansiella utveckling och den ska revideras årligen.

Ledande befattningshavare kan erbjudas individuella pensionslösningar. Pensionerna ska, i den mån det är möjligt, vara avgiftsbestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas men ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om maximalt 12 månader. Övriga ledande befattningshavare ska ha kortare uppsägningstid.

Styrelsen har rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att ersättning till ledande befattningshavare ska kunna kompletteras med aktierelaterade incitamentsprogram (t.ex. köpoptionsprogram) under förutsättning att dessa gynnar det långsiktiga engagemanget för verksamheten och förutsatt att de ges ut på marknadsmässiga villkor.

Beslut om uppdelning av aktier – split 3:1 (punkt 19)

Styrelsen föreslår uppdelning av bolagets aktier, en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie delas i tre aktier. Genom spliten ändras aktiens kvotvärde. Efter uppdelning kommer antalet A-aktier att uppgå till 60 000 000 med ett kvotvärde på 0,04291 Euro.

Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för uppdelningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om uppdelning hos Bolagsverket. Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för uppdelningen offentliggöra närmare information om förfarandet för uppdelningen inklusive avstämningsdagen som beräknas infalla under juni månad 2019.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av uppdelningen vid Bolagsverket eller vid verkställandet av uppdelningen hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett köpoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare.

Årsstämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa årsstämma utställa köpoptioner på maximalt 105 000 aktier, motsvarande maximalt 0,5 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget. För det fall att aktiesplit enligt punkt 19 genomförs innan utställandet ska styrelsens rätt att utställa köpoptioner omräknas till att omfatta 315 000 aktier.

 Intill tiden för nästa årsstämma ska ledande befattningshavare erbjudas förvärva köpoptioner på maximalt 105 000 aktier. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 3,9 år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2023 – 30 juni 2023. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 105 000 aktier till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd). Vid tidpunkten för kallelsen innehar Troax Group AB inga egna aktier. Detta innebär, om årets program tecknas fullt ut, att Troax Group AB behöver återköpa 105 000 aktier för att säkerställa leverans av årets program.

Beslutsförslaget har beretts av styrelsen i sin helhet. Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Troax aktieägarkollektiv. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter.

E. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 20 000 000 aktier motsvarande sammanlagt 20 000 000 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier. 

 F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Troax Group ABs eller ett dotterbolags ekonomiska situation, dels Troax Group ABs förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

 G. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar som inför stämman ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Troax Group AB (publ), Tyngel, 335 04 Hillerstorp och på bolagets webbplats: www.troax.com senast tre veckor innan årsstämman samt sändas till de aktieägare som så önskar och uppger adress.

 H. MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut avseende punkten 17 enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut avseende punkten 20 gäller ett majoritetskrav om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 I. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Hillerstorp 4 april 2019
Troax Group AB (publ)

STYRELSENLadda ned