Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

TROAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Hillerstorp 12 februari 2018, 12.30 CET

OKTOBER – DECEMBER

 • Orderingången ökade med 17 procent till 38,4 (32,8) MEUR. Justerat för förvärv och valuta var ökningen 4 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 41,0 (31,9) MEUR. Justerat för förvärv och valuta var ökningen 15 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 8,3 (9,4) MEUR. Föregående år påverkade inlösen av värdepapper samt omräkning av pensionsskuld (PRI) rörelseresultatet positivt med 1,2 MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 20,2 (29,5) procent.
 • Finansnetto var -0,3 (-1,1) MEUR, en sänkning som beror på lösen av obligationslån i juni 2017.
 • Periodens skattekostnad har påverkats med -2,2 MEUR beroende på en sänkning av bolagsskatten i USA från 35% till 21%. Effekten är hänförlig till förvärvet av Folding Guard.
 • Resultat efter skatt minskade till 4,1 (6,4) MEUR.
 • Resultat per aktie minskade till 0,21 (0,32) EUR.

JANUARI – DECEMBER

 • Orderingången ökade med 27 procent till 152,0 (119,6) MEUR. Justerat för förvärv och valuta var ökningen 13 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 152,1 (115,8) MEUR. Justerat för förvärv och valuta var ökningen 17 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 30,6 (25,3) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 20,1 (21,8) procent.
 • Finansnetto var -5,2 (-3,9) MEUR varav -2,3 MEUR avser en engångskostnad vid lösen av obligationslån.
 • Skattekostnaden har påverkats med -2,2 MEUR beroende på en sänkning av bolagsskatten i USA från 35% till 21%. Effekten är hänförlig till förvärvet av Folding Guard.
 • Resultat efter skatt steg till 17,1 (16,3) MEUR.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,86 (0,82) EUR.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,25 (3,75) SEK per aktie.


VD KOMMENTAR

Troax hade en fortsatt bra utveckling under sista kvartalet 2017. Den organiska tillväxten uppgick till 4% i orderingång och är inte påverkat av större engångsorder till bilindustrin, vilket var fallet samma kvartal 2016. Tillväxtökningen är dock något lägre under fjärde kvartalet, även exklusive dessa order. Koncernens orderingång för hela året uppgick till cirka 152 MEUR, vilket är en ökning med 27%, eller 13% organisk tillväxt. Vi har under kvartalet återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg, vilket är fortsatt positivt. Det mot slutet av 2016, förvärvade bolaget, Folding Guard i USA, följer i stort planerna och har en positiv utveckling. Vår bedömning, även detta kvartal, är att marknadsutvecklingen som helhet varit klart gynnsam för koncernen. Utvecklingen har varit speciellt stark i Kontinentaleuropa och Norden, men även Nya marknader har haft ett bra kvartal.  I UK har vi fortsatt under fjärde kvartalet sett vissa negativa effekter av svagare investeringsvilja hos vissa kundgrupper, troligen orsakade av osäkerhet kring bland annat Brexit-frågan. Orderstocken vid periodens utgång är fortsatt på en tillfredsställande nivå.

Integrationen av det i slutet av 2016 förvärvade bolaget Folding Guard fortgår. Fokus på att realisera tillväxtsynergierna från förvärvet är fortsatt stort och förväntas ge positiva effekter under 2018. Vi kan återigen bekräfta att förvärvet tagits emot väl av viktiga kunder i USA. Vi ser fortsatt goda möjligheter att stärka kundbasen på sikt för båda våra varumärken på den viktiga nordamerikanska marknaden. Under 2018 planerar vi att starta produktion av Troax produkter i vår fabrik i Chicago.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 29 procent jämfört med motsvarande period föregående år (exklusive förvärv och valuta var ökningen 15 procent). Utvecklingen är positiv på alla marknader förutom UK.

Resultatet för kvartalet hamnar på ungefär samma nivå som föregående år, när vi exkluderar effekten av inlösen av värdepapper samt justering PRI skuld, vilket skedde föregående år. Vi har nu igen påbörjat ytterligare marknadssatsningar på både mogna och nya marknader efter att ha satsat mer resurser på integrationen av Folding Guard under 2017. Exklusive Folding Guard visar koncernen ungefär samma rörelsemarginal som för helåret 2016.

Rörelseresultatet i kvartalet blev 8,3 (9,4) MEUR, vilket innebär en rörelsemarginal på 20,2 procent att jämföra med 29,5 föregående år. Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortfarande koncernens rörelsemarginal. Vi ser dock goda möjligheter att öka marginalen för Folding Guard långsiktigt.

Periodens skattekostnad har påverkats med -2,2 MEUR beroende på en sänkning av bolagsskatten i USA från 35% till 21% och är hänförlig till en minskning av uppskjuten skattefordran som uppstod i samband med förvärvet av Folding Guard. Nettoresultatet uppgår till 4,1 MEUR för kvartalet, jämfört med 6,4 MEUR föregående år.

Resultat per aktie för fjärde kvartalet är 0,21 euro och för helåret 0,86 euro att jämföra med 0,32 euro respektive 0,82 euro för samma perioder föregående år. Exklusive den tillkommande skattekostnaden om -2,2 MEUR i kvartalet är resultat per aktie för fjärde kvartalet är 0,32 euro och för helåret 0,97 euro.

Rörelsekapitalet är något förbättrat jämfört med föregående kvartal. Produkter i arbete har minskat och transformerats till kundfordringar då faktureringen varit god under kvartalet. Vi har ett fortsatt positivt kassaflöde under kvartalet. Nettoskulden uppgår nu till 54 MEUR och nyckeltalet räntebärande lån i relation till EBITDA, är nu 1,6 vilket klart understiger koncernens mål. Då volymtillväxten varit stark under de senaste åren har vi beslutat att öka produktionskapaciteten i vår huvudfabrik i Hillerstorp. Detta kommer att medföra en investering på cirka 5 MEUR och den beräknas att tas i bruk mot slutet av 2018.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef


Telefonkonferens

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 12 februari 2018,
kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/sv/news.


Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018, kl. 12:30 CET.