Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

TROAX: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

Hillerstorp 2 maj, 2018 12.30 CET

JANUARI – MARS

  • Orderingången ökade med 5 procent till 40,3 (38,5) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 8 procent.
  • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 36,7 (36,3) MEUR. Justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 6 procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 6,5 (6,6) MEUR.
  • Rörelsemarginalen minskade till 17,7 (18,2) procent.
  • Finansnetto var -0,3 (-1,1) MEUR.
  • Resultat efter skatt ökade till 4,6 (4,0) MEUR.
  • Resultat per aktie ökade till 0,23 (0,20) EUR.

VD KOMMENTAR                                 

Troax inledde 2018 med en organisk tillväxt (exklusive valutaeffekter) på 8%, vilket är nära genomsnittet för den historiska tillväxten. Vi har under kvartalet, i likhet med 4:e kvartalet föregående år, noterat en lägre aktivitet hos kunder inom automotive. Under kvartalet har vi återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg. Det mot slutet av 2016, förvärvade bolaget, Folding Guard i USA, följer i stort sett uppgjorda planer. Marknaden i USA under första kvartalet 2018 har varit något avvaktande. Priser på stål har gått upp, speciellt i USA och koncernen har därför justerat priset för att reflektera en högre kostnad för stålinköp. Vår bedömning är att detta kvartal har marknaden vuxit marginellt. Indikationen är att de flesta kunder har välfyllda orderböcker, men att marknadstillväxten har planat ut på en hög nivå. Utvecklingen för koncernen har varit positiv speciellt i Kontinentaleuropa medan Nordamerika och nya marknader varit lite under förväntningarna. Utvecklingen i UK ser ut att stabilisera sig efter att ha haft en negativ utveckling den senaste tiden, troligen på grund av osäkerheten kring den politiska situationen. Orderstocken vid periodens utgång är fortsatt på en tillfredsställande nivå.

Integrationen av det förvärvade bolaget Folding Guard fortgår. Fokus på att realisera tillväxtsynergierna från förvärvet är fortsatt stort och förväntas börja ge positiva effekter under året. Vi ser fortsatt goda möjligheter att ta marknadsandelar med båda våra varumärken på den viktiga nordamerikanska marknaden. Under andra halvåret 2018 kommer vi att starta produktion av Troax produkter i vår fabrik i Chicago.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år (inklusive valutaförändringar är ökningen 1 procent). Utvecklingen är positiv speciellt i Kontinentaleuropa.

Resultatet för kvartalet hamnar på ungefär samma nivå som föregående år. Resultatet belastas nu av ökade marknadssatsningar på både mogna och nya marknader efter att ha satsat mer resurser på integrationen av Folding Guard under 2017.

Rörelseresultatet i kvartalet blev 6,5 (6,6) MEUR, vilket innebär en rörelsemarginal på 17,8 procent att jämföra med 18,2 föregående år. Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortsatt koncernens rörelsemarginal negativt. Vi ser dock goda möjligheter att öka marginalen för Folding Guard långsiktigt.

Nettoresultatet uppgår till 4,6 MEUR för kvartalet, jämfört med 4,0 MEUR föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till lägre räntekostnader för kvartalet.

Resultat per aktie för första kvartalet är 0,23 euro att jämföra med 0,20 euro motsvarande kvartal 2017.

Rörelsekapitalet är på en liknande nivå som föregående kvartal och vi har ett fortsatt positivt kassaflöde under kvartalet och i nivå med föregående år. Nyckeltalet nettoupplåning i relation till EBITDA är nu 1,5 vilket klart understiger koncernens mål. Produktionskapaciteten i vår huvudfabrik i Hillerstorp kommer att ökas mot slutet av året via en investering på cirka 5 MEUR där huvuddelen av denna investering kommer att belasta kassaflödet 2018.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef


Telefonkonferens

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 2 maj 2018, kl. 17:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.
För att delta i konferensen se mer information på
https://www.troax.com/sv/news 

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018, kl. 12:30 CET.