Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group: Bokslutskommuniké 2018

Hillerstorp 13 februari 2019, 12:30 CET


OKTOBER – DECEMBER

 • Orderingången ökade med 9 procent till 41,7 (38,4) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 9 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 43,5 (41,0) MEUR. Justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 8 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 10,1 (8,3) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 23,2 (20,2) procent.
 • Finansnetto var -0,1 (-0,3) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 7,9 (4,1) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,39 (0,21) EUR.

JANUARI – DECEMBER

 • Orderingången ökade med 9 procent till 165,0 (152,0) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 11 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 161,0 (152,1) MEUR. Justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 8 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 32,8 (30,6) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 20,4 (20,1) procent.
 • Finansnetto var -0,8 (-5,2) MEUR varav -2,3 MEUR av förra årets finansnetto avsåg en engångskostnad vid lösen av obligationslån.
 • Resultat efter skatt ökade till 24,4 (17,0) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,22 (0,85) EUR.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (4,25) SEK per aktie

VD KOMMENTAR                                 

Koncernens utveckling har varit positiv även under fjärde kvartalet. Detta kvartal innebar en ökning av orderingången med 9 procent. Vi har återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg men har även under detta kvartal, i likhet med de föregående, noterat en lägre aktivitet hos kunder inom bilindustrin. Orderingångsmässigt syns detta mest i den nordamerikanska verksamheten, som under fjärde kvartalet hade väsentligt lägre order ifrån bilindustrin. För koncernen har nedgången inom detta område under de senaste åren medfört att det för 2018 endast svarar för 10-12% av koncernens omsättning. Vi har speciellt erhållit viktiga projektorder till vår verksamhet i UK, som uppvisar starka ökningstal för kvartalet.

 Vi har fortsatt att lägga ned mycket tid och kraft på integrationen och förbättringen av vår enhet i Chicago, Folding Guard. Vi kan konstatera att det tar längre tid än beräknat att ändra kultur och inställning till kundkrav, men att nu förändringarna börjar komma och vi mer kan koncentrera oss på att öka insatserna inom marknadsföring och försäljning. Marknaden i USA har varit god under fjärde kvartalet och vi kan konstatera en bra utveckling för Troax varumärke. Priset på stål har varit stabilt under perioden.

Vår bedömning är, att under detta kvartal har marknaden vuxit ungefär som vi förutsatt. Indikationen är fortfarande att de flesta kunder har välfyllda orderböcker och aktivitetsnivån har varit hög, men att marknadstillväxten planat ut på en fortsatt hög nivå. Utvecklingen för koncernen har varit positiv på de flesta marknader och vår bedömning är att vi fortsätter ta marknadsandelar i många regioner. Utvecklingen i UK har under kvartalet varit klart positiv jämfört med 2017 (som troligen var negativt påverkad av Brexit diskussioner). Orderstocken vid periodens utgång är fortsatt på en tillfredsställande nivå och något högre än vad vi brukar ha vid utgången av räkenskapsåret.

Under fjärde kvartalet 2018 har produktion av Troax produkter startats i vår fabrik i Chicago. Detta medför kortare ledtid till kund och bättre servicenivå, vilket vi tror är långsiktigt viktigt i USA. Det medför också en förbättring av miljön, då våra transporter och utsläpp av CO2, minskas med denna åtgärd. Vi har också investerat i en helt ny produktionslinje för panelproduktion vid koncernens huvudenhet i Hillerstorp. Denna anläggning körs nu i testproduktion och beräknas komma upp till full hastighet under första halvåret 2019.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år (inklusive valutaförändringar är ökningen 8 procent). Utvecklingen är positiv speciellt i Kontinentaleuropa, UK samt på Nya marknader.

Resultatet för kvartalet blir med denna volymsökning bättre än föregående år. Vi har fortsatt gott kapacitetsutnytjande i våra anläggningar i Hillerstorp, Sverige samt Calco, Italien.

Rörelseresultatet i kvartalet blev 10,1 (8,3) MEUR, vilket innebär en rörelsemarginal på 23,2 procent att jämföra med 20,2 föregående år. Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortsatt koncernens rörelsemarginal negativt. Vi ser dock fortsatt goda möjligheter att öka marginalen för Folding Guard långsiktigt.

Nettoresultatet uppgår till 7,9 MEUR för kvartalet, jämfört med 4,1 MEUR föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till högre operativt resultat samt lägre skattekostnad. Resultat per aktie för fjärde kvartalet är 0,39 euro att jämföra med 0,21 euro motsvarande kvartal 2017.

Rörelsekapitalet är på förväntad nivå, där kundfordringar ökat något på grund av faktureringsökningen medan varulagret är på en fortsatt önskad nivå. Kassaflödet under kvartalet överstiger samma period 2017. Investeringar har belastat kassaflödet med 2,7 MEUR i kvartalet och med 8,9 MEUR för helåret. Nyckeltalet nettoupplåning i relation till EBITDA är nu 1,3 vilket klart understiger koncernens mål. Som en följd av den goda försäljningsutvecklingen har koncernen beslutat att utöka maskinkapaciteten i vår verksamhet i Italien. Detta kommer att ske under 2019-2020 och investeringens storlek är ungefär 4-5 MEUR.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef


TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 13 februari 2019, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/sv/news 


Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019, kl. 12:30 CET.