Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group: Bokslutskommuniké januari – december 2023

Hillerstorp 9 februari 2024, 12:30 CET

OKTOBER – DECEMBER

 • Orderingången för kvartalet minskade med 5 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 60,6 (63,6) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 6 procent.   
 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 2 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 66,6 (65,3) MEUR. Justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med 1 procent.  
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade till 13,4 (11,1) MEUR
 • Rörelsemarginalen före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar (EBITA marginal) ökade till 20,1 (17,0) procent.
 • Finansnetto var -0,7 (-0,7) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 8,9 (7,1) MEUR.
 • Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,16 (0,13) EUR. 1
 • Redovisat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 (0,12) EUR.

JANUARI – DECEMBER

 • Orderingången för perioden minskade med 5 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 258,2 (272,7) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 5 procent.
 • Nettoomsättningen för perioden minskade med 7 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 264,3 (284,1) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var minskningen 7 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade anläggningstillgångar (EBITA) ökade till 51,9 (51,1) MEUR.
 • Rörelsemarginalen före avskrivningar på förvärvsrelaterade anläggningstillgångar (EBITA marginal) ökade till 19,6 (18,0) procent.
 • Finansnetto var -2,6 (-1,4) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 35,8 (36,8) MEUR.
 • Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,63 (0,64) EUR.1
 • Redovisat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,60 (0,61) EUR.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,34 (0,32) EUR per aktie.

1 Resultat per aktie är beräknad exklusive avskrivningskostnad från förvärv vilka uppgick till -0,5 (-0,6) för kvartalet samt till -1,9 (-1,5) för räkenskapsåret 2023.  

VD KOMMENTAR

Troax orderingång stabiliserades som tidigare informerats om under tredje kvartalet. I fjärde kvartalet fick vi vidkännas en viss minskning, vilket är hänförligt till svag orderingång i den nordamerikanska verksamheten samt en negativ påverkan i Norden på grund av den vikande byggkonjunkturen. Vi noterar att ett antal kunder är försiktiga och skjuter på större investeringar tills ränteläget är mer förmånligt. Tidigare har vi också informerat om att aktiviteten hos våra kunder inom automatlager sakta förväntas återupptas mot slutet av 2024 eller i början av 2025. Sammanfattningsvis har de flesta kund segmenten en fortsatt stabil utveckling under kvartalet med undantag av en svag utveckling i Nordamerika inom automotive samt en generellt fortsatt låg aktivitet inom automatlagersegmentet. Orderingången från automotive i Europa var bättre detta kvartal och fler projekt ser ut att kunna aktiveras framåt i tiden. Flera bedömare hävdar att vi är i en lågkonjunktur och vi kommer därför att vara fortsatt beredda att agera beroende på hur konjunkturen utvecklas framöver. Helåret 2023 kännetecknas av en brist på aktivitet och order inom automatiserade lager, men koncernen har kompenserat detta resultatmässigt, genom kostnadsneddragningar och fokus på andra områden. 

Ur ett geografiskt perspektiv noterar vi under kvartalet en stabil orderingång i Kontinentaleuropa och Nya marknader jämfört med 2022. Ett färre antal större projekt under 2023 gör att orderingången i UK är fortsatt lägre än 2022. Orderingången var i kvartalet svag även i Nordamerika och Norden, där vi under detta kvartal erhöll färre större projekt order än vanligt. Sammantaget för fjärde kvartalet är orderingången 6% lägre än 2022, när vi exkluderar förvärvade bolag och valutaeffekter. För hela 2023 visar vi en minskning av orderingången med 5%.

Faktureringen är 1 procent högre än föregående år, vilket indikerar en stabil utveckling utan några större överraskningar under kvartalet. För helåret redovisar vi en minskning på 7%, exklusive valuta och förvärv. 

Bruttomarginalen har successivt förbättrats under 2023 och är nu i nivå med koncernens interna mål på 39–40%. Bakom detta döljer sig igen att inköpskostnader av olika slag varit relativt stabila och nedåtgående under perioden (med undantag av energikostnader) samtidigt som volymerna, med undantag för Nordamerika, fortsatt på ungefär planerad nivå. Neddragningar av kapaciteten har fortsatt främst i Nordamerika och i Polen. Den förbättrade bruttomarginalen uppnås trots att den fortfarande är negativt påverkad av lägre volymer jämfört med 2022 och därmed underabsorberade kostnader. I Polen ska den sista av våra förvärvade fabriker under 2020 stängas under mars/april i år och verksamheten flyttas till vår nya fabrik i Sroda utanför Poznan.  

Den förbättrade bruttomarginalen kan också ses i en förbättrad EBITA marginal, där vi trots en viss volymminskning i våra fabriker, klart överträffar marginalen för samma period föregående år. I absoluta tal är EBITA också högre än 2022 och EBITA marginalen har i kvartalet ökat från 17,0% till 20,1% 2023, trots volymminskningen. För helåret 2023 uppgår EBITA marginalen till 19,6% att jämföra med 18,0% för 2022. 

Kassaflödet har varit fortsatt starkt under det fjärde kvartalet och positivt påverkat av ett stabilt resultat. Netto har vi dock ökat skuldsättningen i perioden, eftersom vi gjorde ett större förvärv per 1 december. Trots detta förvärv, har Troax en stabil finansiell situation och är fortsatt intresserade av att göra kompletterande förvärv. 

Per 1 december förvärvade vi Garantell AB, ett svenskbaserat bolag med Europa som marknad och som huvudsakligen producerar och säljer hyllor och rasskydd för lagerinredningar. Bolaget har haft en bra utveckling under ett flertal år och kompletterar Troax på ett fint sätt, både produktmässigt och säljkanalmässigt. Även om vi för närvarande är inne i en lågkonjunktur för lagerinvesteringar, bedömer vi att denna marknad på sikt kommer att fortsätta att öka, varför vi ser detta som en viktig och strategisk investering. En pro forma för 2023, där Garantell ingår under hela räkenskapsåret, skulle ge koncernen en omsättning om cirka 294 MEUR och en EBITA om cirka 55 MEUR eller 19% i EBITA marginal. Garantell förvärvet tillför koncernen cirka 100 anställda.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 9 februari 2024, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/global/en/press   

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024, kl. 12:30 CET.