Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group: Delårsrapport Januari – Juni 2019

Hillerstorp 14 augusti 2019, 12:30 CET

APRIL – JUNI

 •  Orderingången ökade med 9 procent till 46,6 (42,9) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 8 procent.
 •  Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 42,3 (41,1) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 3 procent.
 •  Rörelseresultatet ökade till 8,5 (7,7) MEUR.
 •  Rörelsemarginalen ökade till 20,1 (18,7) procent.
 •  Finansnetto var -0,2 (-0,2) MEUR.
 •  Resultat efter skatt ökade till 6,3 (5,6) MEUR.
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,11 (0,09) EUR baserat på 60 000 000 aktier avseende båda perioder (split 3:1 genomfördes i juni 2019).

JANUARI – JUNI

 •  Orderingången ökade med 4 procent till 86,3 (83,2) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 3 procent.
 •  Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 81,4 (77,8) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 4 procent.
 •  Rörelseresultatet ökade till 14,4 (14,1) MEUR.
 •  Rörelsemarginalen minskade till 17,7 (18,1) procent.
 •  Finansnetto var -0,4 (-0,4) MEUR.
 •  Resultat efter skatt ökade till 10,6 (10,2) MEUR.
 •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,18 (0,17) EUR baserat på 60 000 000 aktier avseende båda perioder (split 3:1 genomfördes i juni 2019).

VD KOMMENTAR                                                                        

Efter ett jämförelsevis svagare första kvartal 2019 blev andra kvartalet klart bättre. Detta kvartal innebar en orderingång som överträffade föregående år med 9%. Även vårt amerikanska förvärv Folding Guard hade ett klart starkare kvartal än det svaga första. Marknaden har dock återigen kännetecknats av en sidledes förflyttning och har bara ökat marginellt under kvartalet. Dock är vår uppfattning att en del av orderingången i andra kvartalet spillt över från det första kvartalet då kunder av olika skäl valt att senarelägga vissa investeringar.

Vi har återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg och har även erhållit betydande order inom delsegmentet automatiserade lager. Liksom tidigare är orderingången från automotive sektorn svag och vi räknar inte med någon snar förbättring från detta segment.

Precis som tidigare lägger vi fortfarande ned mycket tid och kraft på integrationen och förbättringen av vår enhet i Chicago, Folding Guard. Vi kan fortfarande konstatera att det tar längre tid än beräknat att ändra kultur och inställning till kundkrav, men att vi nu ser positiva förändringar och vi har gått över till att koncentrera oss på att öka insatserna inom marknadsföring och försäljning. Detta har under första halvåret manifesterats i en nysatsning och omprofilering av varumärket och en klart ökad aktivitet mot nya och gamla kunder. I april hölls en viktig mässa i USA där vårt koncept och marknadsinriktning mottogs väl av kunder och mässbesökare. Vi kan också notera att orderingången är klart starkare under detta kvartal, även om vi inte tror att förändringsarbetet för den skull är färdigt. Resultatet för Folding Guard är för kvartalet klart bättre än det första men har fortfarande en bra bit kvar innan vi börjar närma oss Troax övriga delars lönsamhetsnivå. Marknaden i USA har återigen varit god under andra kvartalet och vi kan återigen konstatera en bra utveckling för vår försäljning under Troax-varumärket.

Vår bedömning är att under detta kvartal har marknaden totalt sett varit stabil. Indikationen är fortfarande att de flesta kunder har välfyllda orderböcker och aktivitetsnivån har varit hög, men att i likhet med slutet på föregående år, har marknadstillväxten planat ut på en fortsatt hög nivå. Utvecklingen för koncernen har under kvartalet varit på det historiska snittet och det får under rådande marknadsläge betecknas som en god utveckling. Orderstocken vid periodens utgång är fortsatt på en bra nivå.

Under slutet av 2018 startade vi produktion av Troax produkter i vår fabrik i Chicago. Detta har mottagits positivt av många kunder. Vi är också i slutfasen av investeringen i en helt ny produktionslinje för panelproduktion vid koncernens huvudenhet i Hillerstorp. Denna anläggning körs nu i produktion och har i princip tagits i bruk som planerat, med vissa mindre kvarstående punkter. Investeringarna i utökad maskinkapacitet för enheten i Italien samt investeringen i utökad lageryta och förbättrad lagerhantering för enheten i Hillerstorp fortskrider enligt plan.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen är positiv speciellt i Kontinentaleuropa samt i Norden. Resultatet för kvartalet har utvecklats bra. En ökad priskonkurrens på vissa delar av koncernens sortiment har fortsatt att märkas men en god volymutveckling motverkar detta. Vi fortsätter att öka försäljnings och marknadsföringsinsatserna enligt plan, men i lägre utsträckning än under första kvartalet. Bruttomarginalen är på en god nivå och utmärkts av en stabil utveckling under andra kvartalet. Vi har fortsatt gott kapacitetsutnyttjande i våra anläggningar i Hillerstorp, Sverige samt Calco, Italien. Totalt för koncernen blev rörelsemarginalen 20,1 procent att jämföra med 18,7 föregående år. Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortsatt koncernens rörelsemarginal negativt. Vi ser dock fortsatt goda möjligheter att öka marginalen för Folding Guard långsiktigt. Nettoresultatet uppgår till 6,3 MEUR för kvartalet, jämfört med 5,6 MEUR föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till bättre operativt resultat. Vinsten per aktie för första kvartalet är 0,11 euro att jämföra med 0,09 euro motsvarande kvartal 2018 där en split av aktien från 20 000 000 till 60 000 000 aktier, vilken genomfördes i juni 2019, har använts i beräkningen för båda perioder. Rörelsekapitalet är på förväntad nivå. Balansposten ”materiella tillgångar” har ökade med ca 6,9 MEUR per 1 januari 2019 på grund av redovisning enligt IFRS 16. Kassaflödet under kvartalet är i nivå med motsvarande period 2018. Investeringar har belastat kassaflödet med 1,4 MEUR i kvartalet. Nyckeltalet nettoupplåning i relation till EBITDA är nu 1,4 vilket fortsatt klart understiger koncernens mål.

Thomas Widstrand, Vd och koncernchef


TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 14 augusti 2019, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/sv/news


Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019, kl. 12:30 CET.