Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group: Delårsrapport Januari – Juni 2020

Hillerstorp 13 augusti 2020, 12:30 CET

APRIL – JUNI

 • Orderingången minskade med 19 procent och uppgick till 37,7 (46,6) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 19 procent.
 • Nettoomsättningen minskade organiskt med 15 procent till 35,9 (42,3) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 15 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 6,4 (8,5) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 17,8 (20,1) procent.
 • Finansnetto var -0,2 (-0,2) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 4,7 (6,3) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 (0,11) EUR.
 • Koncernen har i USA och England på grund av Corona erhållit statliga stöd under kvartalet uppgående till 1,3 MEUR. Stödet har redovisats på raden ”Övriga rörelseintäkter och kostnader”.

JANUARI – JUNI

 • Orderingången minskade med 5 procent och uppgick till 82,3 (86,3) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 5 procent.
 • Nettoomsättningen minskade organiskt med 6 procent till 76,7 (81,4) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 6 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 12,9 (14,4) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 16,8 (17,7) procent.
 • Finansnetto var -0,4 (-0,4) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 9,5 (10,6) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,16 (0,18).
 • Koncernen har i USA och England på grund av Corona erhållit statliga stöd under första halvåret uppgående till 1,3 MEUR. Stödet har redovisats på raden ”Övriga rörelseintäkter och kostnader”.

 

VD KOMMENTAR                                                                       

Troax minskade orderingången med 19% under ett igen mycket turbulent kvartal. Det var förväntat att orderingången skulle minska under kvartalet eftersom Corona påverkan slog till med full kraft ifrån slutet av mars. Generellt har kunder varit mycket försiktiga med att lägga nya order utan de har koncentrerat sig på att slutföra/genomföra redan lagda order/projekt. I många fall har kunders personal varit permitterade eller hemförlovade, vilket gjort att projekt ’automatiskt’ blivit försenade då ansvariga befattningar inte funnits på plats. Positivt är dock att trenden förbättrats under kvartalet, där april var lågpunkten både i aktiviteter och orderingång. Detta har sedan successivt förbättrats senare under kvartalet. Vi står fast vid vad vi tidigare indikerat, att andra och tredje kvartalet kommer att drabbas av klart lägre aktiviteter i marknaden på grund av uppenbara Corona effekter. Trots nedgången i order jämfört med samma kvartal 2019 (som var ett starkt kvartal), har Troax fortsatt att ta viktiga projektorder främst inom automatiserade lagerlösningar riktade mot e-handeln. Vi har även fått några mindre order inom kundsegmentet bilindustri, så det har trots allt varit en del aktivitet även på detta område. Det som synes ha påverkats mest negativt under andra kvartalet är mindre order från små och medelstora kunder, där dessa kunder troligen haft kortare orderböcker jämfört med större kunder. Troax befinner sig som bekant sent i konjunkturcykeln men drabbades kännbart under andra kvartalet. Vi var även tvungna, på grund av myndighetsbeslut, att stänga våra enheter i Chicago USA samt Birmingham UK under större delen av april och maj, vilket givetvis påverkar både orderingång och resultat, även om vi tagit emot statligt stöd för att undvika uppsägningar i dessa fabriker. Verksamheten vid enheterna i Hillerstorp, Sverige, samt Bulciago, Italien, har fortgått som vanligt under denna period, även om produktionsvolymerna varit lägre än normalt. Faktureringen under kvartalet har minskat något mindre än orderingången, hjälpt av den goda orderingången vi såg på flera marknader under första kvartalet i år. Regionalt har vi haft en fortsatt god utveckling i Norden och på Nya marknader, medan Kontinentaleuropa, USA samt UK visar svaga siffror. Troax USA har fortsatt att utvecklas väl, men en svagare utveckling noteras för Folding Guard, delvis drivet av nedstängningen i USA under april och maj. Sammanfattningsvis bedömer vi att vi trots minskningen i orderingång har fortsatt att ta marknadsandelar.

De sista investeringarna i ökad produktionskapacitet vid våra anläggningar i Sverige och Italien har huvudsakligen finansiellt avslutats under andra kvartalet. Enheten i Bulciago, Italien, togs i bruk i början av året och har fortsatt att utvecklas positivt under andra kvartalet, trots viss brist på volym. Vår storleksmässigt minsta fabrik i Shanghai, Kina, har producerat som planerat under kvartalet och det noteras att Kina aktivitetsmässigt har haft en god utveckling under kvartalet, till skillnad mot resten av världen.

Nettoomsättningen minskade i kvartalet med 15% jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen är positiv i Nya marknader medan övriga tappat mot föregående år. Bruttomarginalen är negativt påverkad av fabriksstängningar och lägre volymer medan däremot försäljningspriserna i stort sett är opåverkade så här långt. Kostnaderna bedöms vara under kontroll och sjunkande kortsiktigt. Sammantaget innebär detta att rörelseresultatet minskade till 6,4 MEUR för kvartalet att jämföra med 8,5 MEUR föregående år. Totalt för koncernen blev rörelsemarginalen 17,8 procent i kvartalet, att jämföra med 20,1 procent föregående år. Nettoresultatet uppgår till 4,7 MEUR för kvartalet jämfört med 6,3 MEUR föregående år.

Styrelsen sköt upp årsstämman till den 25 juni 2020, på grund av den stora osäkerheten kring hur Coronaepidemin kommer att påverka bolaget. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att som säkerhetsåtgärd minska utdelning till 50% av den tidigare föreslagna utdelningen. Beslutet skall ses som en ren säkerhetsåtgärd då Troax även vid lägre försäljningsvolymer har ett gott kassaflöde.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

 

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 13 augusti 2020, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press

 

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020, kl. 12:30 CET