Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group: Delårsrapport Januari-Mars 2019

Hillerstorp 14 maj 2019, 12:30 CET

JANUARI – MARS

  •  Orderingången minskade med 1 procent till 39,7 (40,3) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 1 procent.
  •  Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 39,1 (36,7) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 6 procent.
  •  Rörelseresultatet minskade till 5,9 (6,5) MEUR.
  •  Rörelsemarginalen minskade till 15,1 (17,7) procent.
  •  Finansnetto var -0,3 (-0,3) MEUR.
  •  Resultat efter skatt minskade till 4,3 (4,6) MEUR.
  •  Resultat per aktie efter utspädning minskade till 0,22 (0,23) EUR.


VD KOMMENTAR                                                                        

Efter ett jämförelsevis starkt sista kvartal 2018 startade koncernen 2019 något svagare. Detta kvartal innebar en orderingång i nivå med föregående år, där endast den nordiska regionen växte i värde. Marknaden har kännetecknats av en sidledes förflyttning och har inte ökat under kvartalet. Orderingången ligger kvar på en hög nivå men med längre beslutstider hos våra kunder. Vi har återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg men har under detta kvartal, noterat en lägre aktivitet på större projekt inom lager, vilket inte tidigare varit fallet. Vår bedömning är att denna lägre aktivitet är kortsiktig och kommer att öka igen senare under året. Den sedan tidigare kända lägre aktiviteten hos bilindustrin har inte ändrats under det första kvartalet. Orderingångsmässigt syns detta även detta kvartal mest i den nordamerikanska verksamheten, som under första kvartalet hade väsentligt lägre ordervolym ifrån bilindustrin.

Vi lägger fortfarande ned mycket tid och kraft på integrationen och förbättringen av vår enhet i Chicago, Folding Guard. Vi kan återigen konstatera att det tar längre tid än beräknat att ändra kultur och inställning till kundkrav, men att vi nu ser positiva förändringar och vi kan koncentrera oss på att öka insatserna inom marknadsföring och försäljning. Detta har under kvartalet manifesterats i en nysatsning och omprofilering av varumärket och en klart ökad aktivitet mot nya och gamla kunder. Efter periodens slut har en viktig mässa hållits i USA där vårt koncept och marknadsinriktning mottagits väl av kunder. Vi kan också notera att offertläget för bolaget är klart bättre än föregående år vid kvartalets utgång, men att orderingång och även resultat fortfarande varit svaga. Marknaden i USA har varit god under första kvartalet och vi kan konstatera en bra utveckling för vår försäljning under Troax-varumärket.

Vår bedömning är, att under detta kvartal har marknaden varit stabil, eventuellt något minskande på vissa geografiska marknader. Indikationen är fortfarande att de flesta kunder har välfyllda orderböcker och aktivitetsnivån har varit hög, men att i likhet med fjärde kvartalet föregående år, har marknadstillväxten planat ut på en fortsatt hög nivå. Utvecklingen för koncernen har varit under det historiska snittet och är inte på en önskad nivå. Orderstocken vid periodens utgång är fortsatt på en god nivå.

Under fjärde kvartalet 2018 startade vi produktion av Troax produkter i vår fabrik i Chicago. Detta har mottagits positivt av många kunder. Vi är också i slutfasen av investeringen i en helt ny produktionslinje för panelproduktion vid koncernens huvudenhet i Hillerstorp. Denna anläggning körs nu i produktion och beräknas komma upp till full hastighet under andra kvartalet 2019.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen är positiv speciellt i UK samt i Norden.

Resultatet för kvartalet blir lägre än föregående år, då främst viss ökad priskonkurrens på vissa delar av koncernens sortiment märkts. En viss negativ produktmix har också noterats, då flera tyngre projekt inom lager fakturerats ut i perioden. Vi har ökat försäljnings och marknadsföringskostnaderna enligt plan, vilket tillsammans med den lägre bruttomarginalen, medfört en lägre rörelsemarginal jämfört med föregående år. Vi har fortsatt gott kapacitetsutnyttjande i våra anläggningar i Hillerstorp, Sverige samt Calco, Italien. Under perioden har en viss ökning av varulagret i UK genomförts som en följd av osäkerheten kring Brexit. Totalt för koncernen blev rörelsemarginalen 15,1 procent att jämföra med 17,7 föregående år. Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortsatt koncernens rörelsemarginal klart negativt. Vi ser dock fortsatt goda möjligheter att öka marginalen för Folding Guard långsiktigt. Nettoresultatet uppgår till 4,3 MEUR för kvartalet, jämfört med 4,6 MEUR föregående år. Försämringen är främst hänförlig till lägre operativt resultat. Vinsten per aktie för första kvartalet är 0,22 euro att jämföra med 0,23 euro motsvarande kvartal 2018. Rörelsekapitalet är på förväntad nivå. Balansposten ’’materiella tillgångar” har ökat med ca 6,9 MEUR på grund av redovisning enligt IFRS 16. Kassaflödet under kvartalet är  lägre än samma period 2018, på grund av lägre resultat och något högre kapitalbindning i kundfordringar. Investeringar har belastat kassaflödet med 1,5 MEUR i kvartalet. Nyckeltalet nettoupplåning i relation till EBITDA är nu 1,2 vilket klart understiger koncernens mål. 

Thomas Widstrand, VD och koncernchef


TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 14 maj 2019, kl. 17:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/sv/news


Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019, kl. 12:30 CET