Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group: Delårsrapport Januari-Mars 2020

Hillerstorp 23 april 2020, 12:30 CET

JANUARI – MARS

 • Orderingången ökade med 12% och uppgick till 44,6 (39,7) MEUR.
  Justerat för valuta var ökningen 12%.
 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 4 procent till 40,8 (39,1) MEUR.
  Justerat för valuta var ökningen 4 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 6,5 (5,9) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 15,9 (15,1) procent.
 • Finansnetto var -0,2 (-0,3) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 4,8 (4,3) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 (0,07) EUR baserat på 60 000 000 aktier avseende båda perioder (split 3:1 genomfördes i juni 2019).
 • Styrelsen har på grund av den stora osäkerheten kring hur Coronaepidemin kommer att påverka bolaget beslutat att skjuta på årsstämman till 25 juni. Beslutet har fattats för att ge styrelsen ytterligare tid att utvärdera vilken påverkan Coronaepidemin kommer att ha på bolagets marknads- och likviditetssituation samt huruvida det finns anledning att ändra det tidigare utdelningsbeslutet.
   

VD KOMMENTAR                                                                        

Troax ökar orderingången med 12% under ett mycket turbulent kvartal. Detta visar både på styrka i en avvaktande och mot slutet av kvartalet krympande marknad, men också på att Troax tagit en del större projektorder, som motverkar nedgången i marknaden. Troax befinner sig sent i konjunkturcykeln och har därför blivit mindre drabbat av problemen med minskad efterfrågan p.g.a. Corona, än många andra branscher. I stort sett var det ’business as usual’ under januari och februari, där sedan krisen slog till med full kraft under mars månad. Orderingången får karakteriseras som stark och är en god krockkudde för den minskning av orderingång och aktivitet som förväntas för kvartal två och tre i år. Vi har en bra orderstock, som kommer att hjälpa oss en del under den förväntade nedgången i senare kvartal. Det som drivit orderingången under kvartalet är i första hand utvecklingen inom e-handel. Automotive däremot har haft ytterligare ett svagt kvartal. Regionalt har vi haft en fortsatt god utveckling i USA och Nya marknader, men där främst UK sticker ut positivt och visar mycket goda siffror. Även Troax USA har haft en god utveckling under perioden medan det varit fortsatt trögt för Folding Guard. Sammanfattningsvis bedömer vi att vi tagit marknadsandelar främst inom mer krävande kundsegment och har återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg.

Investeringar i ökad produktionskapacitet vid våra anläggningar i Sverige och Italien har i stora drag avslutats under första kvartalet, i och med att enheten i Bulciago Italien tagits i bruk i början av året. Den nya italienska enheten har efter viss intrimning, nu börjat få upp farten i produktionen. Här måste vi tyvärr konstatera att efterfrågan troligen kommer att bli problemet under andra kvartalet, då vi sett en klar minskning av förfrågningarna för offerter sedan andra hälften av mars. Positivt är givetvis att den nya fabriken är redo att ta emot klart högre volymer, på sikt. Noteras bör också att denna enhet varit igång under hela krisen i Italien, även om omfattningen och volymerna varit påverkade av det svåra läget i landet. Enheterna i Birmingham (UK) och Chicago (USA), stängdes i princip helt mot slutet av mars och kommer att hållas stängda åtminstone april månad ut. Koncernens huvudfabrik i Hillerstorp Sverige har fortsatt att producera i nästan normal omfattning under denna period. Vår storleksmässigt minsta fabrik i Shanghai (Kina), var i stort sett stängd under större delen av kvartalet p.g.a. Corona utvecklingen i landet, men kom igång igen i mindre skala mot slutet av perioden.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 4% jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen är positiv speciellt i Kontinentaleuropa samt Nya marknader och bruttomarginalen är något ökande i kvartalet. Resultatet för kvartalet är därför bättre än motsvarande period 2019, vilket indikerar ett fortsatt stabilt läge för Troax per utgången av mars. Vi är i nuläget restriktiva till att fortsätta öka våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser, tills vi ser hur läget utvecklar sig. Totalt för koncernen blev rörelsemarginalen 15,9 procent i kvartalet, att jämföra med 15,1 procent föregående år. Rörelseresultatet blev 6,5 MEUR, en ökning med 0,6 MEUR och Folding Guard påverkar fortsatt koncernens rörelsemarginal negativt. Nettoresultatet uppgår till 4,8 MEUR för kvartalet jämfört med 4,3 MEUR föregående år.

Styrelsen har på grund av den stora osäkerheten kring hur Coronaepidemin kommer att påverka bolaget beslutat att skjuta på årsstämman till 25 juni. Beslutet har fattats för att ge styrelsen ytterligare tid att utvärdera vilken påverkan Coronaepidemin kommer att ha på bolagets marknads- och likviditetssituation samt huruvida det finns anledning att ändra det tidigare utdelningsbeslutet. Kassaflödet under kvartalet har bland annat belastats med betalning av skulder relaterat till viss del av investeringen i Italien samt förvärv av vår distributör i Japan. Detta i kombination med en viss ökning av skatteinbetalningar ger ett något sämre kassaflöde än motsvarande period föregående år. Investeringar har totalt belastat kassaflödet med 1,6 MEUR under kvartalet. Vi har mot slutet av perioden sett en tendens till att kunder i olika länder försöker fördröja betalningar, med hänvisning till det ansträngda läget p.g.a. Corona situationen.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

 

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 23 april 2020, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/sv/news
 

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31

thomas.widstrand@troax.com

 

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020, kl. 12:30 CET.