Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

TROAX GROUP: Delårsrapport januari – september 2018

Hillerstorp 9 november 2018, 12:00 CET

JULI – SEPTEMBER

 • Orderingången ökade med 14 procent till 40,1 (35,3) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 15 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 39,7 (35,2) MEUR. Justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 14 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 8,6 (7,5) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 21,7 (21,3) procent.
 • Finansnetto var -0,3 (-0,3) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 6,3 (5,3) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,31 (0,27) EUR.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Orderingången ökade med 9 procent till 123,3 (113,6) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 11 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 117,5 (111,1) MEUR. Justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 8 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 22,7 (22,3) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 19,3 (20,1) procent.
 • Finansnetto var -0,7 (-4,9) MEUR varav -2,3 MEUR av förra årets finansnetto avsåg en engångskostnad vid lösen av obligationslån.
 • Resultat efter skatt ökade till 16,5 (13,0) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,82 (0,65) EUR.


VD KOMMENTAR                                 

Koncernens utveckling under tredje kvartalet 2018 fortsatte på ett liknande sätt som under det första halvåret 2018. Tredje kvartalet innebar en ökning av orderingången organiskt med 15 procent justerat för förvärv och valutakurseffekter. Under kvartalet har vi återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg men har även under detta kvartal, i likhet med de föregående kvartalen, noterat en lägre aktivitet hos kunder inom bilindustrin. Integrationen av det mot slutet av 2016 förvärvade bolaget, Folding Guard i USA, följer i stort sett uppgjorda planer. Marknaden i USA under tredje kvartalet 2018 har varit god, men något turbulent främst beroende på kraftiga materialprisförändringar. Vi har genomfört prishöjningar, men dessa får effekt först med viss eftersläpning. Följaktligen kan vi fortfarande notera detta i utvecklingen under kvartalet i vår amerikanska verksamhet. Priser på stål har generellt gått upp, men effekten är mest påtaglig i USA där inhemska leverantörer kraftigt höjt tråd och rörpriser. Detta är en naturlig följd av införandet av tullar.

Vår bedömning är att under detta kvartal har marknaden vuxit ungefär som vi förutsatt. Indikationen är fortfarande att de flesta kunder har välfyllda orderböcker och aktivitetsnivån har varit hög, men att marknadstillväxten planat ut på en fortsatt hög nivå. Utvecklingen för koncernen har varit positiv på de flesta marknader och vår bedömning är att vi fortsätter ta marknadsandelar på många marknader. Orderstocken vid periodens utgång är fortsatt på en tillfredsställande nivå.

Integrationen av det förvärvade bolaget Folding Guard pågår. Större delen av de organisatoriska förändringar som planerats har nu genomförts. Fokus på att realisera tillväxtsynergierna från förvärvet är fortsatt stort men förväntas inte börja ge positiva effekter förrän under slutet av året. Vi ser fortsatt goda möjligheter att ta marknadsandelar med våra båda varumärken på den viktiga nordamerikanska marknaden. Under tredje kvartalet 2018 har testproduktion av Troax produkter startats i vår fabrik i Chicago.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år (14 procent justerat för valutaförändringar och justering enligt IFRS 15). Utvecklingen är speciellt positiv i Kontinentaleuropa och Nya marknader.

Resultatet för kvartalet är högre än föregående års nivå. Ökningen beror främst på högre försäljning samt ett fortsatt gott kapacitetsutnyttjande i våra fabriker.

Rörelseresultatet i kvartalet blev 8,6 (7,5) MEUR, vilket innebär en rörelsemarginal på 21,7 procent att jämföra med 21,3 föregående år. Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortsatt koncernens rörelsemarginal negativt. Vi ser dock goda möjligheter att öka marginalen för Folding Guard långsiktigt.

Nettoresultatet uppgår till 6,3 MEUR för kvartalet, jämfört med 5,3 MEUR föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till det högre operativa resultatet.

Resultat per aktie efter utspädning för tredje kvartalet är 0,31 euro att jämföra med 0,27 euro motsvarande kvartal 2017.

Rörelsekapitalet är på förväntad nivå. Kundfordringar har ökat något som en följd av faktureringsökningen medan varulagret är på en låg nivå. Kassaflödet, 5,7 MEUR under kvartalet, är i nivå med motsvarande period 2017. Nyckeltalet nettoupplåning i relation till EBITDA är nu 1,6 vilket klart understiger koncernens mål. Produktionskapaciteten i vår huvudfabrik i Hillerstorp kommer som tidigare informerats att ökas mot slutet av året genom en investering på cirka 5 MEUR där huvuddelen av denna redan har belastat kassaflödet för de första nio månaderna 2018. Koncernen har också beslutat att investera ca. 6,5 MEUR i en utökning av lageryta samt förbättrad lagerhantering i enheten i Hillerstorp. Denna investering kommer i huvudsak att belasta kassaflödet under 2019.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef


Telefonkonferens

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 8 november 2018,
kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen, se mer information på
https://www.troax.com/sv/news 

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018, kl. 12:00 CET.