Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group: Delårsrapport januari – september 2020

Hillerstorp 28 oktober 2020, 12:30 CET

JULI – SEPTEMBER

 • Orderingången minskade med 5 procent och uppgick till 38,1 (40,0) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 4 procent.
 • Nettoomsättningen var oförändrad och uppgick till 42,0 (42,2) MEUR. Justerat för valuta var nettoomsättningen oförändrad jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet minskade till 9,3 (9,8) MEUR. Rörelseresultatet innehåller inga statliga stöd på grund av Coronapandemin.
 • Rörelsemarginalen minskade till 22,1 (23,2) procent.
 • Finansnetto var -0,2 (-0,3) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 6,9 (7,3) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,12 (0,12) EUR.

 

JANUARI – SEPTEMBER

 • Orderingången minskade med 5 procent och uppgick till 120,4 (126,3) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 5 procent.

 • Nettoomsättningen minskade organiskt med 4 procent till 118,7 (123,6) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 4 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 22,2 (24,2) MEUR. Rörelseresultatet för perioden innehåller statliga stöd till koncernbolag i USA och Storbritannien uppgående till 1,3 MEUR på grund av Coronapandemin. Stödet är redovisat på raden ”Övriga rörelseintäkter och kostnader”.
 • Rörelsemarginalen minskade till 18,7 (19,6) procent.
 • Finansnetto var -0,6 (-0,7) MEUR.
 • Resultat efter skatt minskade till 16,4 (17,9) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,27 (0,30).

 

VD KOMMENTAR                                                                       

Troax minskade orderingången med 5% under kvartalet, vilket får betecknas som en god utveckling jämfört med förutsättningarna p.g.a. den pågående pandemin. Kvartalet blev mindre turbulent än beräknat och kännetecknas av en stark orderingång främst från större kunder inom automatiserade lager (drivet av behovet av ökade e-handelslösningar). Å andra sidan var det en fortsatt svag efterfrågan från automotivesektorn samt en generell lägre efterfrågan från mindre och medelstora kunder. Vi tror att det finns ett visst mått av ketchupeffekt i orderingången för tredje kvartalet, även om detta inte ska överdrivas då flera stora order tagits emot under perioden som ej bedöms vara påverkade av eventuella Covideffekter. Positivt var att marknadsaktiviteten varit acceptabel under hela kvartalet och någorlunda jämnt fördelat. Trots att helhetsintrycket ifrån tredje kvartalet är klart positivt så tror vi att vi kommer att tappa viss orderingång under fjärde kvartalet jämfört med föregående år, då marknaden fortfarande får betecknas som svagare än 2019.

Det som synes ha påverkats mest negativt även under tredje kvartalet är mindre order från små och medelstora kunder, där dessa kunder troligen haft fortsatt kortare orderböcker jämfört med större kunder. Troax befinner sig som bekant sent i konjunkturcykeln, men kommer inte fler nedgångar på grund av nya nedstängningar i marknaderna, så bedömer vi att marknaden har börjat stabilisera sig på en visserligen lägre nivå än tidigare, men med fortsatta goda tillväxtmöjligheter, speciellt inom fortsatt automatisering och e-handelslösningar.

Våra produktionsenheter har under kvartalet, med något undantag, haft en god beläggning, vilket också återspeglar sig i ett stabilt rörelseresultat för perioden. Speciellt glädjande är att utvecklingen varit positiv i Nordamerika, både ur effektivitetssynpunkt och resultat. Faktureringen under kvartalet var på samma nivå som förra året, vilket är bättre än förväntat. Regionalt har vi även haft en god utveckling i Norden och på Nya marknader, medan Kontinentaleuropa samt UK visar svagare siffror. Sammanfattningsvis bedömer vi att vi trots minskningen i orderingång (-5% efter 9 månader 2020) har fortsatt att ta marknadsandelar.

Det senaste investeringsprogrammet i ökad produktionskapacitet vid våra anläggningar i Sverige och Italien har huvudsakligen finansiellt avslutats under andra kvartalet. Den senaste delen av investeringen i ny förbättrad lager- och logistik i enheten i Hillerstorp, har också gått in i sin slutfas och kommer att avslutas inom de närmaste månaderna.

Bruttomarginalen är positivt påverkad av ett relativt gott kapacitetsutnyttjande och försäljningspriserna har varit i stort sett oförändrade. Kostnaderna bedöms igen vara under kontroll och fortsatt sjunkande kortsiktigt (inga mässor, resor etc). Fortsatta investeringar inom området digitalisering fortsätter dock som planerat. Sammantaget innebär detta att rörelseresultatet minskade med 0,5 MEUR, vilket i sin helhet kan hänföras till de positiva omräkningseffekter vi hade under det tredje kvartalet 2019, framförallt beroende på en förstärkt USD. Totalt blev rörelseresultatet 9,3 MEUR att jämföra med 9,8 MEUR föregående år. Uttryckt i rörelsemarginal blev siffran 22,1% i år jämfört med 23,2% föregående år. Nettoresultatet uppgår till 6,9 MEUR för kvartalet jämfört med 7,3 MEUR föregående år. Inga större förändringar har skett avseende rörelsekapitalets utveckling jämfört med föregående år. Att notera är att utdelningen lämnades till aktieägarna under tredje kvartalet i år på grund av den senarelagda årsstämman.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

 

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 28 oktober 2020, kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press .

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31

thomas.widstrand@troax.com

 

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020, kl. 12:30 CET