Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group Delårsrapport Tredje kvartalet 2019

Hillerstorp 7 november 2019, 12:30 CET

JULI – SEPTEMBER

 • Orderingången var oförändrad jämfört med föregegående år och uppgick till 40,0 (40,1) MEUR.
 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 6 procent till 42,2 (39,7) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 6 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 9,8 (8,6) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 23,2 (21,7) procent.
 • Finansnetto var -0,3 (-0,3) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 7,3 (6,3) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,12 (0,11) EUR baserat på 60 000 000 aktier avseende båda perioder (split 3:1 genomfördes i juni 2019).

JANUARI – SEPTEMBER

 • Orderingången ökade organiskt med 2 procent till 126,3 (123,3) MEUR. Justerat för valuta var
  ökningen 2 procent.
 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 5 procent till 123,6 (117,5) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 5 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 24,2 (22,7) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 19,6 (19,3) procent.
 • Finansnetto var -0,7 (-0,7) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 17,9 (16,5) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,30 (0,28) EUR baserat på 60 000 000 aktier
  avseende båda perioder (split 3:1 genomfördes i juni 2019).

VD KOMMENTAR    

Troax visar, som sammanfattning, ett starkt resultat för det tredje kvartalet 2019. Vi kan konstatera att orderingången är i nivå med föregående år, en indikation på att marknaden för närvarande inte växer. Vi noterar en fortsatt svag aktivitet från automotive sektorn, där detta främst drabbat Kina och USA (Folding Guard) i detta kvartal. En viss ökning av orderingången har skett i Europa, vilket vi tolkar som att vi fortsätter att ta marknadsandelar, på en marknad som uppvisar svag eller negativ tillväxt. Tack vare den goda orderingången under kvartal 2 är försäljningstillväxten i detta kvartal 6%, vilket påverkat både bruttomarginal och resultat positivt. Vi har återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg och har även erhållit intressanta order inom delsegmentet automatiserade lager, även om detta inte är på samma nivå som under föregående kvartal. Precis som tidigare, lägger vi fortfarande ned mycket tid och kraft på förbättringen av vår enhet i Chicago, Folding Guard. Vi har, som tidigare meddelats, sett positiva förändringar under 2019 och vi har gått över till att koncentrera oss på att öka insatserna inom marknadsföring och försäljning. Detta ska börja kunna ge positiva effekter från 2020. Resultatet för Folding Guard är för kvartalet fortfarande klart under våra mål men har under året förbättrats. Marknaden i USA har återigen varit god under tredje kvartalet (exklusive automotive) och det är positivt att konstatera en bra utveckling för försäljningen under Troax-varumärket. 
Indikationen är fortfarande att de flesta kunder har välfyllda orderböcker och aktivitetsnivån har varit hög, men i likhet med tendensen sedan i slutet av föregående år, har marknadstillväxten planat ut. Vi räknar därför med att de goda siffror som vi visade för det fjärde kvartalet 2018 orderingångsmässigt kommer att bli en utmaning att överträffa under fjärde kvartalet. Orderstocken vid periodens utgång är dock fortsatt på en hög nivå.

Investeringar i ökad produktionskapacitet vid våra anläggningar i Sverige och Italien går enligt plan och den svenska investeringen avseende ny panelproduktionslinje togs i produktion strax före semesterperioden i år. Investeringarna i utökad lageryta och förbättrad lagerhantering för enheten i Hillerstorp fortskrider enligt plan. Med dessa investeringar räknar vi med att vara bra rustade för en fortsatt volymökning under de närmaste åren. Som en mindre förändring kan vi också informera om att vi under tredje kvartalet förvärvat samtliga aktier i vår tidigare distributör i Indien, som nu konsolideras i verksamheten från och med september i år.  

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen är positiv speciellt i Kontinentaleuropa, UK samt i Norden. Resultatet för kvartalet har utvecklats positivt. Vi fortsätter att öka försäljnings och marknadsföringsinsatserna enligt plan, men i något lägre utsträckning än under första kvartalet. Bruttomarginalen är på en bra nivå och har varit stabil under det tredje kvartalet. Vi har fortsatt gott kapacitetsutnyttjande i våra anläggningar i Hillerstorp, Sverige samt Calco, Italien. Totalt för koncernen blev rörelsemarginalen 23,2 procent att jämföra med 21,7 föregående år. Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortsatt koncernens rörelsemarginal negativt. Nettoresultatet uppgår till 7,3 MEUR för kvartalet jämfört med 6,3 MEUR föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till bättre operativt resultat. Vinsten per aktie för tredje kvartalet är 0,12 euro att jämföra med 0,11 euro motsvarande kvartal 2018. Rörelsekapitalet är på förväntad nivå. Balansposten ”materiella tillgångar” har ökat med ca 6,5 MEUR per 1 januari 2019 på grund av redovisning enligt IFRS 16. Kassaflödet under kvartalet är i nivå med motsvarande period 2018. Investeringar har belastat kassaflödet med 1,5 MEUR i kvartalet.

Thomas Widstrand, Vd och koncernchef

 

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 7 novemberi 2019, 
kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på 
https://old.troax.com/sv/news 

 

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019, kl. 12:30 CET.