Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Valberedningen ändrar förslag om höjt styrelsearvode i Troax Group AB

Torsdag den 26 mars 2020, 16:00 CET

 

Valberedningen, bestående av representanter från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande, har i publicerad kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ) föreslagit en höjning av styrelsearvodet till styrelsens ledamöter med undantag för den verkställande direktören.

Med hänsyn tagen till den rådande situationen där effekter relaterade till coronaviruset i dagsläget är svåra att förutse har valberedningen i Troax Group AB (publ) beslutat att till årsstämman inte föreslå någon höjning av styrelsearvodena utan att dessa ska vara oförändrade i förhållande till de arvoden som godkändes av årsstämman 2019.

Troax offentliggör denna information enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, valberedningens ordförande, 0702 – 29 77 93, johan.hjertonsson@latour.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 16:00 CET.