Nedladdningar
No relevant products found.
No relevant pages found.
Nedladdningar

Bolagsordning

Bolagsordning för Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030. Antagen på årsstämman den 27 april 2022.

1 § Firma

Bolagets firma är Troax Group AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Gnosjö kommun, Jönköpings län.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 2 500 000 euro och till högst 10 000 000 euro.

5 § Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 18 000 000 aktier och till högst 72 000 000 aktier.

6 § Räkenskapsår och redovisningsvaluta

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.


Med verkan från ingången av det räkenskapsår som inleds närmast efter den 11 december 2014 skall Bolaget ha euro som redovisningsvaluta och aktiekapitalet och aktiernas kvotvärde skall vara bestämda i euro

7 § Styrelse

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

8 § Revisor

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

9 § Orten för hållande av bolagsstämma

Bolagsstämman skall hållas i Gnosjö, Jönköping eller Stockholm.

10 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.


Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

11 § Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Aktieägare får medföra biträde endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden enligt vad i föregående stycke sägs.

12 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:


1. val av ordförande vid bolagsstämman;


2. upprättande och godkännande av röstlängd;


3. godkännande av dagordningen;


4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollen;


5. prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad;


6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;


7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;


8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;


9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;


10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;


11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;


12. val av styrelseledamöter, styrelseordförande, och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter; och


13. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13 § Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).